Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y OCEANIA

Instytut Oceanologii PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5517281 , fax. 058 5512130
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55 55
  81-712 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 058 5517281, fax. 058 5512130
  REGON: 00063246700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y OCEANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y OCEANIA, należącego do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot; według ilości i rodzaju określonych w niniejszej specyfikacji. 2. Dostawy żywności muszą się odbywać zgodnie z zasadami HACCP (GMP/GHP) (Dyrektywa Unii Europejskiej 93/43/EEC w sprawie higieny środków spożywczych) przy użyciu odpowiednich środków transportowych dla artykułów wymagających niskich temperatur. 3. Zamawiane i dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać maksymalnie długi termin przydatności, pierwszy gatunek jakości, przy czym dla dostaw mięsa jest wymagane głębokie mrożenie, o ile w zamówieniu nie zostanie zaznaczone inaczej. 4. Dostarczone towary muszą być opakowane zgodnie z normami pakowania środków spożywczych. dostarczone przez uprawnione osoby transportem odpowiednim do rodzaju przewożonego towaru, przy czym osoby przewożące winny posiadać aktualne świadectwa zdrowia, a samochody - odpowiednie dopuszczenie SANEPIDU. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ asortymentów na inne o zbliżonych właściwościach i cenie, jeżeli z niemożliwych do przewidzenia w momencie ogłoszenia postępowania przyczyn stałoby się niemożliwe dostarczenie któregoś z produktów asortymentowych (tj. np. zaprzestanie wytwarzania tego produktu przez producenta, czego konsekwencją byłaby niemożliwość realizacji zamówienia w tym zakresie). 6. Zamówienie powinno być wykonywane sukcesywnie, stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego, transportem własnym Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub faxem o bieżącym zapotrzebowaniu. 7. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu o 30 % w zależności od potrzeb. 8. Szczegółowe ilości poszczególnych artykułów żywnościowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zostały zawarte w tabeli zatytułowanej Formularz ofertowo-cenowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 9. Miejsce realizacji zamówienia: s/y Oceania, Nabrzeże zbożowe, Port Gdańsk, ul. Starowiślna 1. 10. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert. Oferta Wykonawcy musi być kompletna oraz musi obejmować wszystkie elementy wymienione w formularzu ofertowo - cenowym. Oferta nie zawierająca chociażby jednego elementu zostanie odrzucona, jako nie spełniająca wymogów SIWZ. 11. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający informuje, iż w wyszczególnionym asortymencie wskazał minimalne wymagania dotyczące jakości produktów. Wykonawcy mogą zaoferować inne, równoważne produkty o takiej samej lub lepszej jakości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg201/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach