Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie 0siedlu przy ulicy M.C.Skłodowskiej 1

Zespół Szkół i Przedszkola ogłasza przetarg

 • Adres: 84-220 Strzebielino Osiedle, Ul. M.C. Skłodowskiej 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 676 25 91 , fax. 58 676 25 91
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół i Przedszkola
  Ul. M.C. Skłodowskiej 1 1
  84-220 Strzebielino Osiedle, woj. pomorskie
  tel. 58 676 25 91, fax. 58 676 25 91
  REGON: 36223059600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spstrzebielino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie 0siedlu przy ulicy M.C.Skłodowskiej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu z podziałem na 8części. Część I zamówienia;Różne produkty spożywcze,Część II zamówienia;Warzywa,owoce i ziemniaki,Część III zamówienia:Mięso,wędliny i produkty mięsne,Część IV zamówienia:Drób i wyroby drobiarskie,Część V zamówienia:Pieczywo,Część VI zamówienia:Mleko,przetwory mleczne i jaja,,Część VII zamówienia:Produkty głęboko mrożone,Część VIII zamówienia:Ryby mrużone,filety rybne,pozostałe mięso rybne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wykaz artykułów- załącznik nr 7 do SIWZ.1. Wskazane w wykazie artykułów - załączniku nr 7 do SIWZ ilości należy traktować jako szacunkowe.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze od zamawianych. W przypadku, gdy ilość zakupionych artykułów w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w Wykazie artykułów -załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze, zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ lub produkty równoważne - wskazania jego cech jednostkowych .Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory (smak, zapach, barwa,estetyka konsystencja )oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji,co artykuły określone przez zamawiającego. Pojemność, gramatura produktu nie może odbiegać od pojemności, gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o wyższe lub niższej niż wskazana przez zamawiającego pojemności,gramaturze,która po przemnożeniu będzie wynosiła ilość jaką żąda Zamawiający( informację o wyższej lub niższej gramaturze należy podać w uwagach). W przypadku pozostawienia gramatury sugerowanej przez Zamawiającego w kolumnie nr 5 należy wpisać wartość określoną w kolumnie nr 4.Przykładowy formularz wypełnienia ilości produktu w przypadku zwiększenia/zmniejszenia,bez zmian, stanowi Arkusz 10. w załącznika nr 7.Poza tym należy dołączyć dokumenty potwierdzające że oferowany asortyment równoważny odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego tj.opis zaoferowanego artykułu równoważnego.b) Miejsce dostawy / odbioru i transport.Miejscem dostawy jest magazyn stołówki Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu przy ul.M.C.Skłodowskiej1. Dostawy mogą być realizowane w godz.6.30 - 8.30. z zastrzeżeniem Rozdziału XIII pkt 3.Oferta Wykonawczy deklarującego realizację dostaw w innych godzinach podlega odrzuceniu. Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 roku o bezpieczeństwie żywność i żywienia (Dz. U. z 2015 poz. 594 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niej. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynu Zamawiającego na własny koszt i własne ryzyko. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca będzie zapewniał dostawę na miejsce własnym transportem na bieżąco w miarę zgłoszonych potrzeb, składanych telefonicznie, faksem lub pocztą e-mail przez upoważnioną osobę zamawiającego.Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynu Zamawiającego.Osobą upoważnioną do kontroli jakościowej dostarczonego towaru jest intendentka stołówki lub osoba upoważniona przez Dyrektora Szkoły. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. c) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP lub równoważny d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości artykułów żywnościowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe ani prawne wobec Zamawiającego. Stosownie do potrzeb zamawiającego, strony dopuszczają możliwość zmian ilościowych poszczególnych artykułów spożywczych (zmniejszenie, zwiększenie) w przypadku zmiany liczby uczniów uprawnionych do korzystania ze stołówki. e) Dostarczany asortyment winien być dobrej jakości w gatunku pierwszym, oraz spełniać-w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę części zamówienia - wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności określone: 1) w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015, poz. 594 z późn.zm.) - w tym HACCP; 2) w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno -spożywczych (Dz. U. z 2015 poz. 678 z późn.zm.); 3) w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2014 poz. 1577 z późn. zm.); 4) Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.z. UEL139 ze zm. 5) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U z 2015 poz. 29); 6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015poz. 1256).3. Pracownicy Wykonawcy mający bezpośredni kontakt z dostarczaną na rzecz Zamawiającego żywnością muszą posiadać aktualne określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach - orzeczenie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2015 poz. 594 z późn.zm. podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno - epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.4. W przypadku niespełnienia wymogów, co do jakości / ilości / terminów ważności do spożycia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia i żądać niezwłocznej dostawy właściwego asortymentu.5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach (obowiązuje te części zamówienia,które muszą - zgodnie z przepisami - być tak przewożone).6. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów powinien być nie krótszy niż ? okresu przydatności podanego na opakowaniu produktu (dotyczy części zamówienia nr I, V, VII).7. Dowóz przedmiotu zamówienia do Zamawiającego odbędzie się transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 8. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie wg zamówień składanych przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. 9. Zamawiający przewiduje przerwę w zamówieniu dostaw określonych w SIWZ częściowo w okresie wakacyjnym i w okresie ferii oraz innych dni wolnych wynikających z organizacji roku szkolnego.10. Wskazane w wykazie artykułów - załącznik nr 7 do SIWZ nazwy produktów są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy mieć na względzie, iż Zamawiający uzna takie produkty za równoważne, jeżeli ich jakość/skład / aromat będą co najmniej na takim samym poziomie co produkty wskazane w SIWZ. 11. Wykonawca przyjmie termin płatności 14 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawa
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spstrzebielino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach