Przetargi.pl
usługa szkoleniowa pn: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5622146, 5623539 w. 25 , fax. 058 5625870
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
  ul. Kanałowa 3 3
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 5622146, 5623539 w. 25, fax. 058 5625870
  REGON: 19195048900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: starogardgdanski.praca.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa szkoleniowa pn: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa szkoleniowa pn: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej dla 8 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim, wymiar szkolenia wynosi 335 godzin zegarowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pup.starogard.gdanski.sisco.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach