Przetargi.pl
Oświetlenie terenu przy Al. Zwycięstwa nr 138 w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 52/54
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oświetlenie terenu przy Al. Zwycięstwa nr 138 w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Oświetlenie terenu przy Al. Zwycięstwa nr 138 w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z uwzględnieniem dyspozycji punktu 3.5 SIWZ, 2.Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z pkt. 3.2.1) SIWZ, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót. Ad.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) demontaż istniejących opraw oświetleniowych, wysięgników, oraz słupów betonowych, b) demontaż istniejących przewodów linii niskiego napięcia c) demontaż szafki oświetleniowej d) ułożenie kablowej linii oświetleniowej e) wykonanie przejścia pod jezdnią, ścieżką rowerową i chodnikiem w Al. Zwycięstwa metodą bezwykopową f) ułożenie przepustów z rur ochronnych g) wykonanie uziemienia ochronnego h) montaż słupów oświetleniowych z oprawami i) montaż szafki oświetleniowej z wyposażeniem 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych 4) Zieleń: odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego 5) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453160005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu przelewem na konto bankowe: PKO BP S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach