Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

Gmina Miejska Tczew ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, Plac Piłsudskiego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7759343 , fax. 58 7759355
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Tczew
  Plac Piłsudskiego 1 1
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 58 7759343, fax. 58 7759355
  REGON: 19167527300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.tczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa, 2) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: trawiastej oraz piaskowej odpowiednio do zamontowanego urządzenia, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 1177:2009, 3) wykonanie rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać rozmieszczenie urządzeń zabawowych w terenie oraz zwymiarowane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń, jak również grubości nawierzchni bezpiecznych; 4) demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia, ławek, bujawek, piaskownicy, niwelacja terenu fragmentu istniejącego placu zabaw. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Zadanie I Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe, na terenie działki nr 425/22 obręb 6, przy ul. Wyzwolenia w Tczewie: 1) zestaw zabawowy (konstrukcja metalowa) - 1 sztuka, 2) huśtawka wahadłowa podwójna - 1 sztuka, 3) huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami - 1 sztuka, 4) piaskownica kwadratowa - 1 sztuka, 5) ławka z oparciem - 2 sztuki, 6) kosz na śmieci - 1 sztuka, 7) tablica regulaminowa - 1 sztuka. Wykonawca dokona rozbiórki starej piaskownicy o kształcie prostokąta o wymiarach 5m x 7m, której ścianki są murowane z cegły na grubość 25 cm. Materiał z rozbiórki należy zutylizować na wysypisku śmieci. Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe, na terenie działki nr 216/2 obręb 4, przy ul. Akacjowej w Tczewie (istniejący plac zabaw): 1) huśtawka z siedziskiem typu Bocianie gniazdo - 1 sztuka, 2) huśtawka wahadłowa podwójna - 1 sztuka, 3) zestaw sprawnościowy - sześcian gimnastyczny lub wielokąt sprawnościowy wielofunkcyjny (konstrukcja metalowa) - 1 sztuka, 4) karuzela platformowa - 1 sztuka, 5) tablica z regulaminem - 1 sztuka. Ponadto, Wykonawca winien wykonać: 1) demontaż dwóch bujaków sprężynowych oraz ich ponowny montaż na placu zabaw w innym miejscu; 2) demontaż ławek (4 szt.) oraz ich ponowny montaż na placu zabaw w innej lokalizacji; 3) niwelację terenu istniejącego placu zabaw o kształcie prostokąta o wymiarach 23m x 5 m pokrytego nawierzchnią trawiastą (teren nierówny z wybojami) oraz wysianie trawnika; 4) demontaż ogrodzenia systemowego na odcinku długości 15,5 m (przęsła o długości 2,5 m (sześć sztuk) i 1 m wysokości, słupki (7 szt.) o wysokości 1,0 m) w sposób umożliwiający jego ponowne zamontowanie; 5) montaż zdemontowanego ogrodzenia we wskazanym miejscu na placu zabaw. Zadanie III Dostawa i montaż urządzenia zabawowego oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenie zabawowe, na terenie działki nr 356 obręb 5, pomiędzy blokami mieszkalnymi, przy ul. Armii Krajowej 51-53 w Tczewie: 1) huśtawka wahadłowa podwójna - 1 sztuka, 2) przestawienie dwóch ławek (demontaż i montaż)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta w okresie związania ofertą musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), które należy wnieść w terminie do składania ofert. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. I o/Gdańsk Filia Nr 2 nr 68124012421111001002250598.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach