Przetargi.pl
Przebudowa boisk na terenie Gimnazjum nr 8 przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 i programu budowy boisk.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3205100 , fax. 058 3205105
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3205100, fax. 058 3205105
  REGON: 00016837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boisk na terenie Gimnazjum nr 8 przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 i programu budowy boisk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa boisk na terenie Gimnazjum nr 8 przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku realizowanych w ramach: - inwestycji z zakresu kultury fizycznej Budżet Obywatelski 2016, - programu budowy boisk. Teren przebudowy znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 11.10.1947r. pod nr 8, obecnie pod nr 15. Efekt rzeczowy: Przewiduje się wykonanie: - boiska do piłki nożnej o wymiarach 25x47 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, - boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x22m z nawierzchnią poliuretanową. 2. Zakres rzeczowy zamówienia. 1) Boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x47 m (pole gry 22x41m): - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - roboty ziemne, - boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, - wyposażenie sportowe boiska, - ogrodzenie boiska z dwiema furtkami, - piłkochwyty, - kształtowanie zieleni, - utwardzenie terenu przed wejściem na płytę boisk - nawierzchnia z kostki betonowej. 2) Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12x22m: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - roboty ziemne, - boisko o nawierzchni z poliuretanu, - wyposażenie sportowe boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, - ogrodzenie boiska z furtką, - kształtowanie zieleni. 3) Odwodnienie boisk - likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej, - instalacja kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni boisk, - instalacja drenażu boiska do piłki nożnej, - odwodnienie liniowe dla boiska wielofunkcyjnego. 4) Zabezpieczenie kanalizacji kablowej. 5) Zieleń - wycinka, cięcia redukcyjne i nasadzenia zgodnie z decyzjami PWKZ. 6) Odtworzenie elementów środowiska po wykonanych robotach. 7) Tablica z regulaminem boiska. 8) Tablica informacyjna zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ i pkt 4.10 ppkt 26) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 9) Przedmiot zamówienia obejmuje pielęgnację nasadzeń drzew i trawników w następujących okresach: dla nasadzeń drzew - w ciągu pierwszych 36 miesięcy udzielonej gwarancji jakości; dla trawników - w ciągu pierwszych 12 miesięcy udzielonej gwarancji jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. Nr 42, poz. 359 j.t.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska działającą w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - Przebudowa boisk na terenie Gimnazjum nr 8 przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 i programu budowy boisk, nr referencyjny I/PN/044/16. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium - Przebudowa boisk na terenie Gimnazjum nr 8 przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 i programu budowy boisk, nr referencyjny I/PN/044/16. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drmg.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach