Przetargi.pl
obsługa filmowa Muzeum II Wojny Światowej. A-280-3/2014

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (w organizacji) ogłasza przetarg

 • Adres: 80-831 Gdańsk, ul. Długa 81-83
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 323 75 20 , fax. 58 323 75 30
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (w organizacji)
  ul. Długa 81-83 81-83
  80-831 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 323 75 20, fax. 58 323 75 30
  REGON: 22071057600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum1939.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  obsługa filmowa Muzeum II Wojny Światowej. A-280-3/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa filmowa Muzeum II Wojny Światowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 921110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum1939.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach