Przetargi.pl
Serwisowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Oddymiania

"EKO DOLINA" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-207 Koleczkowo, Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6725000 , fax. 058 6727474
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "EKO DOLINA" Sp. z o.o.
  Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
  84-207 Koleczkowo, woj. pomorskie
  tel. 058 6725000, fax. 058 6727474
  REGON: 19168071300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekodolina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwisowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Oddymiania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżącym usuwaniu awarii systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania zainstalowanych w obiektach położonych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łężycach, przy Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo. Na przedmiot zamówienia składa się: a) wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych. b) bieżące usuwanie awarii systemów. Ad 1. Wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych 1. Przegląd okresowy systemu sygnalizacji pożaru, wykonywanego raz na kwartał, obejmuje: a) Kontrola stanu zasilania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu, b) Kontrola poprawności pracy urządzeń końcowych (czujek alarmowych, barier optycznych, sygnalizatorów akustyczno-optycznych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP i in. podłączonych do centralek alarmowych) wraz z ich regulacją - testy alarmowe polegające na rzeczywistym wywołaniu alarmu np. przez zadymienie dla czujek dymowych. Podczas jednego przeglądu musi zostać sprawdzonych nie mniej niż 20% i nie więcej niż 30% urządzeń końcowych, tak aby w ciągu roku sprawdzone zostały wszystkie urządzenia końcowe pracujące w systemie, c) Wymiana baterii i akumulatorów w urządzeniach (centralkach, czujkach dalekiego zasięgu, sygnalizatorach akustyczno-optycznych) w miarę potrzeb, d) Sprawdzenie poprawności transmisji z centralek pożarowych do centrali Satel Integra 64, e) Sprawdzenie centrali alarmowych obejmujące wszystkie wykorzystywane funkcjonalności, w szczególności pojemności akumulatorów i poprawność wydruku, f) Wykonywanie innych czynności konserwacyjnych, określonych w dokumentacjach techniczno - ruchowych poszczególnych urządzeń systemu, g) Potwierdzenie że system jest sprawny i gotowy do eksploatacji, h) Uzupełnienie dokumentacji systemu (sporządzenie protokołu z przeglądu, wydrukowanie wyników testów alarmowych, dokonanie wpisu w książce eksploatacji systemu). 2. Przegląd okresowy systemu oddymiania, wykonywanego raz na pół roku, obejmuje: a) Optyczna kontrola wszystkich urządzeń systemu, b) Alarmowe uruchomienie sterowania ręcznego w skrzynkach sterowania wszystkich klap dymowych, c) Uruchomienie wszystkich klap dymowych za pomocą kompresora, d) Ręczne zamknięcie wszystkich klap dymowych, e) Sprawdzenie prowadnic, mocowań i ewentualna naprawa i przesmarowanie okuć, f) Ważenie i sprawdzenie rezerwy gazu we wszystkich nabojach CO2, g) sprawdzenie czy wypracowane zostały przez centralki alarmowe sygnały do otwarcia odpowiednich klap, h) Wykonywanie innych czynności konserwacyjnych, określonych w dokumentacjach techniczno - ruchowych poszczególnych urządzeń systemu, i) Potwierdzenie że system jest sprawny i gotowy do eksploatacji, i) Uzupełnienie dokumentacji systemu (sporządzenie protokołu z przeglądu). Okresowe przeglądy będą realizowane bez wezwania w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00 w ostatnich miesiącach I, II, III i IV kwartału dla systemu sygnalizacji pożaru i w ostatnich miesiącach I i III kwartału dla systemu oddymiania, po zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Ad 2. Bieżące usuwanie awarii systemów 1. Bieżące usuwanie awarii i niesprawności systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania na każde wezwanie Zamawiającego. 2. Wszelkie awarie zgłaszane będą w formie pisemnej za pomocą faksu lub poczty elektronicznej lub telefonicznie z późniejszym potwierdzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenie będzie zawierało opis stwierdzonych objawów stanowiących podstawę zgłoszenia awarii. 3. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do reakcji (potwierdzenia drogą telefoniczną przyjęcia zgłoszenia) w ciągu 2 godzin od zgłoszenia, a w czasie 24 godzin od zgłoszenia do usunięcia awarii, chyba że upoważnieni przedstawiciele stron uzgodnią inny termin. 5. W przypadku gdy wymagane urządzenia lub materiały nie są dostępne w magazynie u producenta lub dystrybutora, czas usunięcia awarii, może ulec wydłużeniu o czas potrzebny na ich dostawę. Wydłużenie okresu naprawy musi być każdorazowo pisemnie uzgodnione z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, a system w którym wystąpiła awaria musi w tym czasie działać z zastosowaniem urządzeń i/lub rozwiązań zamiennych. 6. Potwierdzenie że system jest sprawny po usunięciu awarii i gotowy do eksploatacji, 7. Uzupełnienie dokumentacji systemów po każdej awarii (sporządzenie protokołu z usunięcia awarii, wydrukowanie wyników testów alarmowych jeśli potwierdzenie usunięcia awarii tego wymaga, dokonanie wpisu w książce eksploatacji systemu). Materiały lub urządzenia potrzebne do usunięcia awarii dostarczy Wykonawca po wcześniejszym przedstawieniu kosztów w formie pisemnej oferty i jej zatwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do realizacji napraw będą nowe i będą spełniały wszelkie wymagania określone w dokumentacji systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania. W przypadku nie zatwierdzenia przez Zamawiającego oferty z zestawieniem materiałów lub urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania dostawcy, u którego Wykonawca będzie zobowiązany zakupić te materiały lub urządzenia. Uwaga. Pierwszy przegląd należy wykonać do 31.03.2014r. Łączne koszty przeznaczone na usunięcie awarii (wraz z potrzebnymi w tym celu materiałami) nie przekroczą w trakcie realizacji umowy kwoty 40.000 zł netto. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego przepisów BHP, ppoż., regulaminów oraz wymagań systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z PN-EN ISO 14001:2005, które dostępne są w biurze Zamawiającego w Łężycach Al. Parku Krajobrazowego 99.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Wykonawca wnosi wadium: 1. w pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. III O. w Gdyni ul. Hutnicza 3a 81-212 Gdynia nr 28124035231111000043351129 - lub w jednej z poniżej podanych form: 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem akapitu poniżej (art. 46 ust. 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami). Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składani ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust.5 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekodolina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach