Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY NADTLENKU WODORU

"EKO DOLINA" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-207 Koleczkowo, Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6725000 , fax. 058 6727474
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "EKO DOLINA" Sp. z o.o.
  Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
  84-207 Koleczkowo, woj. pomorskie
  tel. 058 6725000, fax. 058 6727474
  REGON: 19168071300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekodolina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY NADTLENKU WODORU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy nadtlenku wodoru 35% technicznego do obiektu podczyszczalni, przez okres jednego roku od daty podpisania umowy, na zasadach opisanych poniżej: 1) Nadtlenek wodoru 35% (% masowy) techniczny, 2) Całkowita ilość roztworu nadtlenku wodoru 50 Mg (57,5 Mg), 3) Czas dostawy 48 godziny od złożenia zamówienia, 4) Zamówienia jednostkowe wysyłane będą za pomocą faksu, 5) Częstotliwość dostaw nie rzadziej niż raz w tygodniu; w przypadku awarii lub przestoju w pracy podczyszczalni czas pomiędzy poszczególnymi dostawami może ulec wydłużeniu, 6) Pojedynczy transport nadtlenku wodoru co najmniej 500 dm3 (575 kg). Maksymalna ilość nadtlenku wodoru wynosić będzie 2 m3 (2300 kg) 7) Nadtlenek wodoru dostarczany będzie w pojemnikach 25 dm3, lub w pojemnikach DPPL o objętości 1 m3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru w jakich opakowaniach ma zostać dostarczony nadtlenku wodoru, o czym poinformuje Wykonawcę w zamówieniu jednostkowym. 8) Transport zapewnia Wykonawca. 9) Transport na terenie zakładu odbywać się będzie zgodnie z przepisami ADR, 10) Rozładunek nadtlenku wodoru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zapewnia Wykonawca. 11) Rozładunek odbywać się będzie w godz. 8:00-14:00 (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), zgodnie z przepisami ADR i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej. 12) Do każdej dostawy jednostkowej Wykonawca (Dostawca) dołączy dokument wydania i świadectwo jakości nadtlenku wodoru. 13) Dokument wydania nadtlenku wodoru, zawierać będzie w szczególności następujące informacje: a) datę wydania dokumentu, b) nazwę producenta nadtlenku wodoru, c) miejsce przyjęcia nadtlenku wodoru, d) data i godzina przyjęcia nadtlenku wodoru, e) ilość dostarczonego nadtlenku wodoru wyrażonego w kg, f) numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego nadtlenek wodoru. g) podpisy osoby przekazującej i przyjmującej. 14) Cena jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą dostawę jednostkową ustalana będzie jako iloczyn stawki netto za kilogram nadtlenku wodoru, wskazanej w ofercie oraz masy nadtlenku wodoru dostarczonego w danej dostawie, podanej na dokumencie wydania. 15) Miejsce dostaw: Eko Dolina Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84 - 207 Koleczkowo, obiekt 15. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego przepisów BHP, ppoż., regulaminów oraz wymagań systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z PN-EN ISO 14001:2005, które dostępne są w biurze Zamawiającego w Łężycach Al. Parku Krajobrazowego 99.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 243153008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Wykonawca wnosi wadium: 1. w pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. III O. w Gdyni ul. Hutnicza 3a 81-212 Gdynia nr 28124035231111000043351129 - lub w jednej z poniżej podanych form: 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem akapitu poniżej (art. 46 ust. 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami). Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składani ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekodolina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach