Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy świeżego mięsa oraz kości i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Stryjewskiego 23
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8624200, 8624201 , fax. 059 8622434
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku
  ul. Stryjewskiego 23 23
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 059 8624200, 8624201, fax. 059 8622434
  REGON: 00029535000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.dps.pl dps1lebork.mojbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy świeżego mięsa oraz kości i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający zaznacza, iż podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu wg faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową. Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne kod CPV - 15100000-9 Świeży drób kod CPV - 15112100-7 Wątróbki drobiowe kod CPV - 15112300-9 1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 800 na własny koszt i własnym transportem do siedziby Zamawiającego na adres Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 2.Koszty przewozu, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego ponosi Wykonawca. 3.Miejscem przyjęcia towaru jest Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23 4.Po dostarczeniu zamówienia pracownik magazynu dokona sprawdzania towaru pod względem ilościowym i jakościowym w obecności Wykonawcy bądź osoby przez niego uprawnionej do wykonania tej czynności. 5. Przypadek 4- krotnej reklamacji lub brak zamówionego towaru ( wcześniej przyjętego zamówienia) Zamawiający może potraktować jako podstawę do rozwiązania umowy. 6.Dostarczana żywność musi być świeża z odpowiednim terminem przydatności do spożycia wg obowiązujących norm. 7.Do każdej partii dostarczonego towaru powinna być dołączona faktura zawierająca nazwę towaru, cenę i wagę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lebork.dps.pl dps1lebork.mojbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach