Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej kwoty 1 114 200,00 zł

Gmina Tłuszcz ogłasza przetarg

 • Adres: 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 573 016 , fax. 297 573 016
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tłuszcz
  ul. Warszawska 10
  05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie
  tel. 297 573 016, fax. 297 573 016
  REGON: 55066816600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej kwoty 1 114 200,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej kwoty 1 114 200,00zł. Kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. Przewidywane uruchomienie kredytu nastąpi w listopadzie 2020 roku z możliwością zmiany. Kredyt będzie wykorzystany do 31.12.2020r. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwartalnych, tj. do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia według harmonogramu określonego w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019r. poz. 2357 ze zm.) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – tylko w przypadku gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach