Przetargi.pl
Sukcesywny odbiór i wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z obszaru działania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3645100, 3645124 , fax. 24 3645102, 3645249
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 28
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 3645100, 3645124, fax. 24 3645102, 3645249
  REGON: 61141659000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny odbiór i wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z obszaru działania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny odbiór i wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z obszaru działania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.” Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: – Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do: a) rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), b) rejestru firm, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019, poz. 701 ze zm.) w zakresie transportu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał i transportował odpady.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg zał. nr 3 do SIWZ; - Wypełniony i podpisany formularz cenowy – wg zał.nr 5 do SIWZ. - Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 6.1. SIWZ – wg zał. nr 4 do SIWZ; - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Zamawiającemu o ile dotyczy Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach