Przetargi.pl
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie”

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-676 Warszawa, Postępu
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 843 19 65, , fax. 22 843-17-89
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
  Postępu 9
  02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 843 19 65, , fax. 22 843-17-89
  REGON: 000056377
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.icimb.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie w lokalizacjach: - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawa, ul. Postępu 9 - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawa, ul. Kupiecka 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni stanowi Załącznik nr 1 (powierzchnia do sprzątania w poszczególnych budynkach jest podana załącznikach A - K) do niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty. Zainteresowani udziałem w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są przybyć do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Postępu 9 w dniu 06.07.2020 r. o godz. 9.00. Wykonawcy proszeni są o kontakt z panią Jolantą Szagun-Pachniewską, e-mailowy: j.szagun@icimb.pl w dniu 03.07.2020r. w godz. od 9.00 do 14.00, w celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach