Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Batorego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 778 26 00 , fax. 22 779 09 90
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Batorego 44
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 778 26 00, fax. 22 779 09 90
  REGON: 14637864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz-otwock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom, należy przedłożyć: a) dokument lub oświadczenie, że zaoferowane produkty lecznicze zostały dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2011 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271) i posiadają karty charakterystyki wymagane powołaną ustawą – zał. nr 7 (o ile dotyczy). b) oświadczenie, że zaoferowane produkty są zgodne z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696) – zał. nr 8 (o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach