Przetargi.pl
Dostawa 2 (dwóch) identycznych, fabrycznie nowych półprzewodnikowych detektorów promieniowania gamma typu HPGe wraz z wyposażeniem oraz ich instalację w siedzibie Zamawiającego

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 111 616 , fax. 228 111 616
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
  ul. Konwaliowa 7
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 111 616, fax. 228 111 616
  REGON: 32700800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.clor.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 (dwóch) identycznych, fabrycznie nowych półprzewodnikowych detektorów promieniowania gamma typu HPGe wraz z wyposażeniem oraz ich instalację w siedzibie Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PÓŁPRZEWODNIKOWY DETEKTOR GERMANOWY (2 szt.) 1. Półprzewodnikowy detektor promieniowania gamma (koaxialny): a) zakres energetyczny (rozszerzony): od 3 keV do ponad 10 MeV, b) względna wydajność minimalna: 30% dla linii 1,33 MeV, c) zdolność rozdzielcza (FWHM): 2,00 keV (lub lepiej) dla 1,33 MeV 1,20 keV (lub lepiej) dla 122 keV, d) stosunek fotopik/Compton: nie gorszy niż 54:1, e) okienko niskotłowe: z kompozytu poliwęglanu, f) średnica zewnętrzna obudowy kryształu (max): 3” (76 mm), g) detektory powinny posiadać tzw. charakteryzację, o której mowa w pkt 3b) poniżej. 2. Wyposażenie: a) kriostat pionowy chłodzony LN2 z 30-litrowym naczyniem Dewara oraz dwa kołnierze zaciskowe do detektora ("Clamp ring for C-30 collar"), b) układ wyłączający HV w przypadku ocieplenia kriostatu, c) przedwzmacniacz ładunkowy z możliwością kontroli „on line” parametrów pracy detektora w tym - w szczególności: prądu upływu, temperatury pracy, z automatycznym zapisem tych danych, a także możliwością testowania toru spektrometrycznego za pomocą wbudowanego generatora sygnałowego - w zestawie oprogramowanie do sterowania tymi funkcjami, d) interfejs USB 2.0 do połączenia przedwzmacniacza z komputerem sterującym, e) komplet kabli podłączeniowych. 3. Dodatkowe wymogi: a) Dostarczone detektory powinny bez stosowania dodatkowego oprogramowania lub skryptów powłoki lub innych zabiegów programistycznych współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem do kontroli toru spektrometrycznego, akwizycji i analizy widm promieniowania gamma GENIE 2000. b) Dostarczone detektory powinny posiadać tzw. charakteryzację umożliwiającą jej wykorzystanie bez stosowania dodatkowego oprogramowania lub skryptów powłoki lub innych zabiegów programistycznych w posiadanym przez Zamawiającego podsystemie generowania krzywych kalibracji wydajnościowych ISOCS/LABSOCS systemu GENIE-2000. 4. Termin dostawy i instalacji: a) Dla detektora nr 1 – do 40 dni od daty podpisania umowy; b) Dla detektora nr 2 – do 120 dni od daty podpisania umowy. 5. Wymogi formalne: a) Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy, b) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, c) Przybycie serwisu gwarancyjnego do laboratorium w ciągu nie dłuższym niż siedem dni roboczych od daty zgłoszenia, d) Jeżeli naprawa systemu w ramach gwarancji może być wykonana jedynie w serwisie zewnętrznym, obowiązek dostarczenia systemu do serwisu, a po dokonaniu naprawy do Zamawiającego i pokrycie kosztów tego transportu obciąża wykonawcę, wykonawcę obciąża również ryzyko utraty lub uszkodzenia systemu, e) Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji oraz instrukcję obsługi (w jęz. polskim); f) Wykonawca zapewni dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego; g) Wykonawca zapewni instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego; h) Wykonawca zapewni jednodniowy instruktaż (w języku polskim) dotyczący obsługi dostarczanego sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38433000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach