Przetargi.pl
Dostawę zestawu 4 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz zestawu 2 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania dla Oddziału Pediatrii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (48) 361 39 00 , fax. (48) 345 11 18, 3451043
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu
  ul. Juliana Aleksandrowicza 5
  26-617 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (48) 361 39 00, fax. (48) 345 11 18, 3451043
  REGON: 67020935600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę zestawu 4 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz zestawu 2 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania dla Oddziału Pediatrii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu 4 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz zestawu 2 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania dla Oddziału Pediatrii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33123210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie Marketplanet OnePlace. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1. oświadczenia dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b) oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a); 2. wypełniony formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 -2 do umowy; 3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia parametrów technicznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4-5, do niniejszej Specyfikacji oraz Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim – zawierające wszystkie wymagane parametry techniczne. (Wykonawca musi czytelnie oznakować w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu np. A.1.) - dokument ma umożliwić dokonanie oceny oferty w kryterium „parametry techniczne” opisanym w rozdziale XIII SIWZ; 4. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w oryginale); 5. dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych; 6. w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza), udzielone przez osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy; odpowiadające wymaganiom określonym w lit. (e) poniżej. 7. w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. 8. w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 9. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzony według załącznika nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach