Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Kamienica Polska ogłasza przetarg

 • Adres: 42260 Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3273338 w. 33, 3273524, , fax. 343 273 149
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamienica Polska
  ul. M. Konopnickiej 12
  42260 Kamienica Polska, woj. śląskie
  tel. 34 3273338 w. 33, 3273524, , fax. 343 273 149
  REGON: 15139797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienicapolska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Planowany termin zaciągnięcia kredytu – sierpień 2017r. 3. Wykorzystanie kredytu nastąpi w terminie od dnia następnego przypadającego po dniu podpisania umowy. 4. Okres karencji w spłacie kapitału do 31 marca 2021r. Karencja nie dotyczy spłaty odsetek. 5. Spłata kredytu następować będzie zgodnie z załącznikiem nr 5 do specyfikacji. 6. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości lub części kredytu. 7. Wykonawca nie będzie naliczał prowizji ani innych opłat (poza marżą) za przyznanie i uruchomienie kredytu. 8. Odsetki płatne w okresach miesięcznych do 30 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 9. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmian terminów spłat kredytu (zmiana harmonogramu spłat) w przypadku zmiany sytuacji finansowej gminy. Zmiana terminów spłat zwolniona będzie z wszelkich opłat i prowizji bankowych. 12. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne liczone jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M, powiększone o marżę bankową określoną na dzień otwarcia oferty (marża będzie stała w okresie kredytowania), za który będą naliczane odsetki. 13. Do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M jako średnią arytmetyczną z miesiąca czerwca 2017r. 14. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo uruchomić kredyt nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu złożenia wniosku przez Zamawiającego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. 15. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 16. Rozliczenie usługi pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN). 17. Postanowienia wynikające z zapisów art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy: 1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osobę, która będzie wykonywać czynności związane z obsługą administracyjno-księgową przedmiotu zamówienia (stanowisko związane z obsługą kredytu). 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów. 3) Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni, licząc od dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji. 4) Ponadto, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922), w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5) Niespełnienie powyższych wymagać skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w rozdziale XVII. Istotne dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Gmina Kamienica Polska terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, na prośbę Banku, Zamawiający dostarczy aktualne zaświadczenia z ZUS i US dotyczące wywiązywania się z płatności na rzecz w/w instytucji. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wierzytelności wykupionych przez bank bądź inne podmioty gospodarcze. Dokumenty niezbędne do oceny wiarygodności zdolności finansowej Zamawiającego zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.kamienicapolska.pl w zakładce Uchwały i Finanse gminy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 128 z późn. zm.), tj. decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie banku lub zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 w/w ustawy. Natomiast, w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, Wykonawca wykaże, że posiada inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji. 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach