Przetargi.pl
Wykonanie klimatyzacji oraz wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów konstrukcji dachowej w budynku Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej

Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971680, , fax. 33 4971786, 8227539
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  Plac Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971680, , fax. 33 4971786, 8227539
  REGON: 072181741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie klimatyzacji oraz wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów konstrukcji dachowej w budynku Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie klimatyzacji auli oraz wymiany pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów konstrukcji dachowej w budynku Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz przy ul. Słowackiego 17 w Bielsku-Białej. Zakres zamówienia obejmował będzie realizację robót polegających w szczególności na: wykonaniu instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej; wykonaniu instalacji klimatyzacji; wykonaniu konstrukcji wzmocnienia stropu; wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z automatyką; wykonaniu wymiany pokrycia dachu; wykonaniu robót budowlano-wykończeniowych; uporządkowaniu terenu i pomieszczeń po zakończeniu prac; zakres zamówienia obejmuje również: dostarczeniu instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim; przeszkoleniu wskazanych prze Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzeń;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, w wysokości 10.000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien przedłożyć Zobowiązanie innych podmiotów, (w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia) na zasobach których Wykonawca będzie polegał. Dokument zobowiązania innych podmiotów winien potwierdzać, iż Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności musi określać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Części VI pkt I 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach