Przetargi.pl
Budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli w ramach zagospodarowania Parku w Pyskowicach

Gmina Pyskowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 326 000, , fax. 323 326 002
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pyskowice
  ul. Strzelców Bytomskich 3
  44120 Pyskowice, woj. śląskie
  tel. 323 326 000, , fax. 323 326 002
  REGON: 27625759300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pyskowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli w ramach zagospodarowania Parku w Pyskowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli w ramach zagospodarowania Parku w Pyskowicach. Zamieszczony do siwz Projekt Techniczny będący załącznikiem nr 5 do siwz obejmuje swoim zakresem wykonanie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego dla wszystkich grup wiekowych, wyposażonego w plac zabaw, siłownię zewnętrzną, miejsca piknikowo- grillowe, trasę nordic- walking i trasę dla rolkarzy, scenę kina letniego, miejsca rekreacji dla seniorów. Jednakże przedmiotem niniejszej siwz jest etap na który składają się poniższe prace: 1) Wykonanie robót przygotowawczych Inwestycji 2) Wykonanie robót ziemnych pod utworzenie nawierzchni utwardzonych. 3) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 6cm o łącznej powierzchni 125,84m²  ( w tym w kolorze szarym: 66,12m², grafitowym: 14,01m², żółtym: 45,71m²)   4) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw zgodnej z EN-PN 1177,o łącznej powierzchni 573,15m², w tym: nawierzchni poliuretanowej, o HICmin.=150cm, o łącznej powierzchni 348,05m² nawierzchni poliuretanowej, o HICmin.=210cm, o łącznej powierzchni 225,10m² 5) Wykonanie nawierzchni z warstwy piasku, zg. Z EN1177, o łącznej powierzchni 6,50m². 6) Dostawa i montaż urządzeń małej architektury 7) Wykonanie i montaż pergoli oraz fontanny działającej w obiegu zamkniętym 8) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 9) Oczyszczenie terenu, doprowadzenie miejsc zniszczonych podczas wykonywania robót do stanu pierwotnego, założenie trawników 10) Obsługa geodezyjna Inwestycji Zakres robót objęty zamówieniem nr RZP-016/2017 został pokazany na mapie będącej załącznikiem nr 12 do niniejszej siwz oraz pomocniczo określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 13 do siwz. 2. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót dla etapu prac zaznaczonego na mapie będącej załącznikiem nr 12 do niniejszej siwz. Zamawiający informuje, ze niniejsza siwz dotyczy tylko wydzielonego etapu prac, dlatego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ten fakt przy wycenie i organizacji robót. 3. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił adekwatnie do przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników a w szczególności osób niepełnosprawnych. 4. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego na kwotę podaną w ofercie. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. Budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli w ramach zagospodarowania Parku w Pyskowicach, który został przez Zamawiającego wskazany na załączniku nr 12 do siwz „mapa przedstawiająca zakres prac objęty niniejszym postępowaniem” oraz opisany w niniejszym rozdziale siwz oraz pomocniczo określony w przedmiarze robot stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszej siwz, a w szczególności związane z robotami przygotowawczymi koszty urządzenia i utrzymania placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca w cenie wykonania robót winien uwzględnić wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, z projektu budowlanego, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych w SIWZ dla wyszczególnionego etapu będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: - organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, - opracowanie inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy przed wykonaniem zadania, - sporządzenia dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających, - wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem niniejszego zamówienia, a nie zostały wyszczególnione, 6. Zamawiający powierzy zarządzanie, koordynowanie, kontrolę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego inspektorowi nadzoru, w celu wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową oraz ofertą Wykonawcy robót w ustalonym w umowie z Wykonawcą robót terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. 6. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z zastrzeżeniem ,iż powyższe dotyczy etapu prac wyszczególnionego w niniejszej siwz. 7. Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 3 lata na wykonane roboty i wbudowane materiały. Rękojmia będzie zgodna z okresem gwarancji. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w częstotliwości określonej przez Wykonawcę tj. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie ryczałtowej określonej w ofercie. 8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ.9. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 8. 9.1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami), dostawców materiałów budowlanych. 9. 9.2. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w umowie. 10. 10. Rozwiązania równoważne 11. 10.1. Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a)    gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b)    charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c)    charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d)    parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e)    parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f)     standardów emisyjnych, 12. 10.2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 13. 10.3. Ilekroć w dokumentacji, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 14. 10.4. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz wymaganiom specyfikacji technicznych, i SIWZ. 15. 10.5. W zakresie urządzeń zabawowych zamawiający dopuszcza następujące kryteria równoważności: 16. 10.5.1. Kryterium technologii wykonania: a) metalowa konstrukcja urządzeń zabawowych winna zostać zabezpieczona poprzez warstwę ocynku oraz pomalowana proszkowo w odcieniach szarości - dopuszcza się rozwiązanie wykonania elementów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej b) Elementy połaciowe, wypełniające oraz dachy wykonane z kolorowych płyt HDPE - nie dopuszcza się rozwiązań ze sklejki c) Łańcuchy ze stali nierdzewnej, d) Elementy linowe - wykonane z lin polipropylenowych o gr. min. 16 mm na rdzeniu stalowym e) Elementy metalowe uchwytów, rurek i poręczy będą wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, 17. 10.5.2. Kryterium wielkości z uwagi na miejsce przeznaczone pod zabudowę urządzeń: 18. a) dopuszcza się odchyły w wielkości urządzeń zabawowych od planowanych rozwiązań jednak nie mniejsze niż projektowane i mieszczące się w granicach odchylenia +3% / - 5% względem urządzeń projektowanych - długość / szerokość/ wysokość upadkowa - przy czym: - oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w założeniach projektu tj. nachodzenia się stref bezpieczeństwa w miejscach występowania elementów kinetycznych/ruchu wymuszonego ( huśtawki, kiwaki, karuzele, zjeżdżalnie itp.) - oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w projekcie tj zmiana konfiguracji zestawów zabawowych w taki sposób aby zjeżdżalnie ukierunkowane były na stronę południową - oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w projekcie tj zmiana obrysu strefy ogólnej i podłoża bezpiecznego względem projektowanego placu zabaw 19. 10.5.3.Kryterium funkcjonalności: 20. a) z uwagi na liczbę użytkowników ilość oferowanych urządzeń winna odpowiadać ilości projektowanych urządzeń; b) z uwagi na występujące zapotrzebowanie urządzenia oferowane winny zawierać minimalną określoną we wniosku ilość i rodzaj elementów funkcjonalnych; 10.6. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł 1.1. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz 2015 poz. 978 i 1240). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu na składanie ofert 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy Gliwice o/Pyskowice Nr 20 8457 0008 2003 0068 0680 0002 Uwaga : Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 4. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 4 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 2.1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 2.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 2.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 2.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach