Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańsk w wysokości 2 526 877,00 zł.

Gmina Brańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 17-120 Brańsk, Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 737-50-31 , fax. 085 737-58-04
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brańsk
  Rynek 8
  17-120 Brańsk, woj. podlaskie
  tel. 085 737-50-31, fax. 085 737-58-04
  REGON: 50659013000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańsk w wysokości 2 526 877,00 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dotyczy udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańsk w wysokości 2 526 877,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)uruchomienie kredytu odbędzie się na podstawie pisemnej dyspozycji kredytobiorcy w kwietniu/ maju 2019 r. b)okres karencji w spłacie kapitału do 30 marca 2020 roku; c)spłata: w latach 2020 – 2023 w ratach kwartalnych płatne na ostatni dzień danego kwartału. d)proponowany harmonogram spłat stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ; e)rodzaj oprocentowania: zmienne; f)oprocentowanie pożyczki - stawka WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych (WIBOR 1M) z ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki oraz stałej marży Wykonawcy; g)spłata odsetek w okresach miesięcznych , płatne do ostatniego dnia miesiąca; h)Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu; i)zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; j)Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej i deklaracji wekslowej; k)Zamawiający nie przewiduje prowizji od zaangażowania; l)zawarcie aneksu do umowy nastąpi bez opłat m)rozliczenie tylko w PLN. Usługa udzielenia kredytu jest usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, na straży której stoi Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca nadzór nad sektorem bankowym. Usługa charakteryzuje się powtarzalnością i typowością – tylko cena umożliwia odróżnienie od siebie przedmiotu zamówienia. Zasady polityki kredytowej regulują obowiązujące powszechnie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 poz. 1876). Oferty w postępowaniu mogą złożyć wszystkie instytucje działające na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe – ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego zezwolenia lub innego dokumentu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do SIWZ 2) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach