Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji tarasu spacerowego przy Klinice Onkologii i Hematologii i Klinice Obserwacyjno Zakaźnej oraz przebudowie i modernizacji elewacji pod tarasem

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 450 595 , fax. 857 450 595
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
  ul. J. Waszyngtona 17
  15-274 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 450 595, fax. 857 450 595
  REGON: 14063940000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udsk.pl/zp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji tarasu spacerowego przy Klinice Onkologii i Hematologii i Klinice Obserwacyjno Zakaźnej oraz przebudowie i modernizacji elewacji pod tarasem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji tarasu spacerowego przy Klinice Onkologii i Hematologii i Klinice Obserwacyjno Zakaźnej oraz przebudowie i modernizacji elewacji pod tarasem Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku. 2.W ramach Przebudowy i modernizacji tarasu spacerowego przy Klinice Onkologii i Hematologii i Klinice Obserwacyjno Zakaźnej należy wykonać: 2.1. likwidacja przecieków wód opadowych poprzez płytę tarasu, a w szczególności: - rozebranie wszystkich warstw nad stropowych (płytki gresowe, podłoże betonowe, izolacja z papy, - renowacja płyty tarasu, - wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy, - wykonanie podłoża pod posadzkę z betonu zbrojonego siatką, - wykonanie posadzki z żywic epoksydowych z posypką płatkami i warstwą zamykającą, - wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich, - czyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną barierek tarasu i elementów metalowych schodów - wykonanie naprawy schodów: na 22 stopniach o wym. 30x130 cm zerwanie płytek gresu, uzupełnienie podłoża i wykonanie izolacji, pokrycie warstwą żywicy - szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarami robót załącznik NR 6 do siwz - rzut tarasu załącznik NR 7 do siwz 3. W ramach przebudowy i modernizacji elewacji pod tarasem należy wykonać: - rozebranie docieplenia ściany i fundamentu, - osuszenie powierzchni ściany i fundamentu z przygotowaniem podłoża do ponownego ocieplenia, - wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej fundamentu, - wykonanie ocieplenia ściany nadziemia warstwą wełny mineralnej metodą lekko mokrą, - wykonanie docieplenia styrodurem fundamentu z warstwą tynku cienkowarstwowego z izolacją bitumiczną, - wykonanie opaski z płytek chodnikowych na podbudowie z piasku wzdłuż ściany, - wymiana obróbek blacharskich, - szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarami robót załącznik NR 8 do siwz. 4. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz oceny warunków związanych z wykonaniem prac stanowiących przedmiot zamówienia. Wizja może być przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym pod nr tel. 85 74 50 564. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza produkty równoważne o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych od parametrów wskazanego produktu, przy czym zmiana parametrów nie może powodować konieczności modyfikacji projektów, a także ograniczeń możliwości ich wykorzystania przez Zamawiającego. Analogicznie, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać jego akceptację. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy w szczególności następujących czynności: wykonanie robót demontażowych, murarskich, wykończeniowych, 7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania umowy imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców uczestniczących w procesie budowlanym. 8. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę / Podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika, ponadto upoważniony będzie do naliczenia kary umownej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Kwota wadium wynosi 5 420,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 3.1 pieniądzu, 3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3 gwarancjach bankowych, 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego 71 1130 1059 0017 3218 7720 0002 (z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy) w terminie do dnia 26.04.2019 r. do godz. 10.00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4.1. 4.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 4.1, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: 5.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 5.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 5.1.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3, pkt 4.1 i pkt 4.2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3, pkt 4.1 i pkt 4.2, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę sygnatury postępowania, w którym zostały złożone oświadczenia lub dokumenty wymagane w przedmiotowym postępowaniu. 8. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 8.1. Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz Oferty. 8.2. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień – w oryginale lub poświadczone notarialnie, albo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię innego dokumentu, z którego będzie wynikało wprost prawo do reprezentacji podmiotu (np. umowa spółki cywilnej, statut itp.). 8.3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 8.4. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8.5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, dokumenty o których mowa w pkt 1.1 oraz 2.1 każdy z podmiotów składa osobno. 9. Oświadczenia Wykonawcy, podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz podwykonawców, składane są w oryginale. 10. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 15. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach