Przetargi.pl
Zadanie nr 1 - Remont budynku młyna przy ul. Pod Krzywą 11/1 w Białymstoku na działce nr 1037, 480/2 obręb 10 - Mickiewicza. Zadanie nr 2 - Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie placu zabaw wraz z placem sportów miejskich pod chmurką w Białymstoku przy ul. Pod Krzywą na działce geod. nr 69/16 w obr. 10.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 1 - Remont budynku młyna przy ul. Pod Krzywą 11/1 w Białymstoku na działce nr 1037, 480/2 obręb 10 - Mickiewicza. Zadanie nr 2 - Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie placu zabaw wraz z placem sportów miejskich pod chmurką w Białymstoku przy ul. Pod Krzywą na działce geod. nr 69/16 w obr. 10.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1: Remont zabytkowego młyna położonego na działkach o nr ewid. gruntu 1037 i 480/2, obręb 10 – Mickiewicza, przy ulicy Pod Krzywą 11/1 w Białymstoku. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na działce nr ewid. gr. 1037 i 480/2 obręb 10 – Mickiewicza. Obie działki przylegają bezpośrednio do pasa drogowego ulicy Pod Krzywą. Obsługa komunikacyjna odbywa się istniejącym zjazdem. Do budynku młyna, który znajduje się na działce nr ewid. gr. 1037, przylega bezpośrednio budynek gospodarczy, który znajduje się na działce nr ewid. gr. 480/2. Działka nr ewid. 480/2 jest własnością osoby fizycznej, która wyraziła zgodę na czasowe dysponowanie częścią jej działki na czas remontu młyna, po uprzedniej informacji o terminie realizacji inwestycji. Działka nr ewid. gr. 1037 jest obciążona służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz działki nr ewid. gr. 480/1, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Przedmiotowy budynek młyna nie jest obiektem użytkowanym i nie posiada podłączenia do mediów. Zakładany remont nie zakłada zmiany sposobu użytkowania – młyn nadal będzie obiektem nieużytkowym bez podłączenia do mediów. Charakterystyczne parametry określające budynek młyna: - powierzchnia zabudowy - 114,91 m2 - powierzchnia użytkowa - 250,00 m2 - kubatura - 1.117,00 m3 - wysokość budynku do kalenicy - 9,37 m Zagospodarowanie terenu a) po wykonaniu opaski z trzech stron budynku oraz utwardzenia przed wejściem do budynku teren działki wokół opaski i utwardzenia wyrównać z nadaniem odpowiednich spadków. b) Uwarunkowania geotechniczne. Warunki gruntowo-wodne dla terenu inwestycji nie zostały rozpoznane. c) Uwarunkowania komunikacyjne Dojazd zapewniony od strony ulicy Pod Krzywą, przedmiotowa inwestycja obsługiwana będzie bezpośrednio z pasa drogowego. d) Uwarunkowania środowiskowe. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z2010 r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na liście przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2009r., Nr 150, poz. 1220 ze zm.). W rejonie inwestycji i w strefie jej potencjalnego oddziaływania nie występują wyznaczone obszary Natura 2000, jak również nie występują potencjalne obszary Natura 2000. e) Uwarunkowania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. A-353 – roboty budowlane w obiekcie zabytkowym wymagają uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a zaprojektowany zakres i sposób realizacji prac akceptacji konserwatora zabytków. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: W celu zatrzymania procesów degradacji biologicznej, zachowania bezpieczeństwa konstrukcji, przywrócenia oraz utrzymania zabytkowego budynku młyna w należytym stanie technicznym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: - robót demontażowych i remontowych ujętych w projekcie budowlanym - wywozu gruzu i drewna na składowisko odpadów komunalnych - wywozu i przekazania do utylizacji niebezpiecznych odpadów oraz przekazanie Zamawiającemu w trakcie odbioru robót dowodu zdania eternitu do utylizacji. Utylizacja wyrobów niebezpiecznych – eternitu może być przeprowadzona wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę. - przedstawienie Zamawiającemu dokumentów stwierdzających uprawnienia firmy do prowadzenia prac polegających na zdejmowaniu eternitu z budynku. - zgłoszenie przez Wykonawcę faktu wykonywania prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwych organów nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektoratowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, tj. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku, ul. Warszawska 57A, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem w/w prac. Zgłoszenie powinno zawierać termin wykonywania prac, nazwę i adres przedsiębiorcy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie potwierdzające dokonanie zgłoszeń do w/w organów. Prace należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z asortymentem i ilościami robót określonymi w dokumentacji projektowej. Uporządkowanie terenu i zagospodarowanie gruntu leży po stronie Wykonawcy. OGÓLNE WYMAGANIA I UWAGI a) Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych wynosi 36 miesięcy. b) Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu do 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. c) Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji dokonywać nieodpłatnie serwisowych przeglądów gwarancyjnych, w ilości wskazanej w gwarancji producenta. Koszty serwisowych przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. UWAGA: Podane w projekcie wykonawczym i STWiOR gotowe materiały stanowią przykład i mają na celu określenie parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, szerokości, grubości elementów jednakże nie gorszych i mniejszych od podanych w dokumentacji projektowej. Należy więc wszystkie podane parametry konstrukcji traktować jako minimalne. Tam gdzie w dokumentacji projektowej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm. Aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych lub eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. 2. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 2: Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie placu zabaw wraz z placem sportów miejskich pod chmurką w Białymstoku przy ul. Pod Krzywą na działce geod. nr 69/16, w obr. 10. Opis ogólny przedmiotu zamówienia W ramach zadania należy: - wykonać pomiary sytuacyjno – wysokościowe, sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego - konieczną do opracowania rozwiązań projektowych, - pozyskanie mapy do celów opiniodawczych, - pozyskanie mapy do celów projektowych – jeżeli będzie taka potrzeba, - sporządzić niezbędną (co do zakresu i treści) dokumentację projektową obejmującą w szczególności projekt wykonawczy, SST oraz materiały niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile okażą się niezbędne), - wytrasować projektowane elementy przez uprawnionego geodetę, - wykonać roboty budowlane oraz uporządkować teren, - sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi, - wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe W zakresie dokumentacji projektowej należy przewidzieć: - nasadzenia; - inne prace, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej (usunięcie kolizji, usunięcie krzewów). Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej uzgodni z Zamawiającym rozwiązania koncepcyjne stanowiące podstawę do dalszych prac projektowych, w tym przedstawi karty produktów urządzeń zabawowych, do street workout i uzupełniających. Powyższe elementy należy uzgodnić z Zamawiającym, przedstawiając je do akceptacji wraz z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że dokumentacja została wykonana w zakresie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe Projektowany obiekt powinien zawierać poniższe elementy: - wyposażony plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni z piasku; - wyposażony plac sportów miejskich o bezpiecznej nawierzchni z piasku; - ławki i kosze na śmieci; - stojaki rowerowe; - nasadzenia; - lampy do oświetlenia terenu wraz ze skrzynką elektryczną; - kamerę wraz z monitoringiem i rejestratorem. Przystępując do opracowania dokumentacji należy rozpoznać i rozwiązać problem występowania ewentualnych kolizji planowanych obiektów z sieciami i instalacjami uzbrojenia terenu, urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi czy zielenią oraz przewidzieć miejsca na bezpieczną komunikację. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej (odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Ciołkowskiego) w Białymstoku wprowadzony uchwałą nr LXII/766/06 Rady Miasta Białystok z dnia 23 października 2006 r. W załączeniu link do strony internetowej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Białymstoku: - treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/bi_137.pdf - mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/bi_137.jpg 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i 2 został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określone w rozdziale XII SIWZ pkt 1, oraz oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp określonego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie, 3) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 4) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 5) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innego podmiotu w formie oryginału (jeżeli wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) - wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ - oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach