Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu.

Gmina-Miasto Działdowo ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 23 697 04 00 , fax. 23 697 04 02
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina-Miasto Działdowo
  ul. Zamkowa 12
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 23 697 04 00, fax. 23 697 04 02
  REGON: 13037786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dzialdowo.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu zgodnie z poniższymi postanowieniami: 1. Maksymalna wysokość kredytu długoterminowego wynosić będzie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony 00/100 zł). 2. Kredyt uruchamiany będzie w transzach na podstawie dyspozycji uruchomienia złożonej przez Zamawiającego na drukach Banku. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz regulowania wysokości i ilości transz stosownie do potrzeb Zamawiającego. 4. Umowa z bankiem będzie podpisana na pełną wielkość kredytu podaną w opisie przedmiotu zamówienia. Po wyliczeniu ostatecznej wielkości zaciągniętego kredytu zmiana umowy nastąpi w postaci aneksu, w którym zostanie ustalony na nowo harmonogram spłat uwzględniający ostateczną wysokość kredytu. Zmiana harmonogramu nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania tj. nie przekroczy 31.12.2025 r. Zmniejszenie wielkości kredytu nie może pociągać za sobą zmiany warunków oprocentowania oraz dodatkowych opłat. 5. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy. 6. Spłata kapitału nastąpi w okresie 6 lat począwszy od roku 2020. Karencja w spłacie do dnia 28.02.2020 r. 7. Spłata kapitału nastąpi w 24 ratach płatnych co trzy miesiące począwszy od 28.02.2020 r. płatnych do ostatniego dnia roboczego kwartału, według harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do wniosku. 8. Naliczanie odsetek dokonuje się w okresach 3-miesięcznych (XII -II, III-V, VI-VIII, IX-XI), od rzeczywistego salda, wg kalendarza rzeczywistego (365/366 dni). 9. Okresy odsetkowe dotyczące roku 2019 liczone będą od dnia wypłaty środków do końca tych okresów. Naliczenie odsetek następuje od uruchomionej kwoty kredytu. 10. Spłata odsetek od kredytu nastąpi w terminie do 15-ego dnia miesiąca po zakończeniu okresu odsetkowego, na podstawie pisemnej informacji Wykonawcy dostarczonej do 7 dnia miesiąca po zakończeniu okresu odsetkowego. Jeżeli 15-ty dzień miesiąca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, spłata nastąpi w następnym dniu roboczym po tym terminie. 11. Oprocentowanie kredytu stanowi sumę stopy WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z ostatniego notowania w m-cu poprzedzającym okres odsetkowy, za który będą naliczane odsetki oraz marży Wykonawcy określonej w ofercie przetargowej (obejmującej łącznie wszystkie prowizje i marżę banku). 12. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz przesunięcia terminu spłaty poszczególnych rat kapitałowych w całym okresie objętym umową, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 14. Wykonawca wyda bezpłatne zaświadczenie w zakresie terminowości spłaty kredytu i przebiegu współpracy, na wniosek Zamawiającego. 15. Zabezpieczenie stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Informacje dodatkowe: 1. Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 2. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 3. U Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych. 4. U Zamawiającego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 5. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, factoringu, eFinancingu, leasingu. 6. Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji innym podmiotom. 7. Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywanie czynności rachunkowo-księgowych oraz kontakt z Zamawiającym. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. Zamawiający wymaga: 1) aby wykonawca przedłożył oświadczenie, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5.5.2, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i powinno zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, okres zatrudnienia, stanowisko i zakres czynności dla każdej osoby skierowanej do realizacji zamówienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia może żądać kopii umów o pracę i/lub innych dokumentów z których jednoznacznie będzie wynikać, iż skierowane do realizacji zamówienia osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 79 1020 3541 0000 5502 0270 1613 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie z tytułem Wadium RZE.271.2.6.2019. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być dołączony do oferty. Kasa Urzędu Miasta wadium nie przyjmuje. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał dokumentu należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Koperta ta powinna być oznakowana w następujący sposób: WADIUM W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu” Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e) ma(-ją) być, co najmniej gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), nieprzenoszalną(-ymi) oraz zawierać oświadczenie o nieodwołalnym i bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zwrot lub ponowne wniesienie lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe, lub w przypadku banków przekształconych z państwowych – pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, lub w przypadku zagranicznych instytucji finansowych w rozumieniu ustawy –Prawo bankowe – w miejsce w/w dokumentów należy przedłożyć odpowiedni dokument z kraju (siedziby) Wykonawcy, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie złożone w Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, 2) Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach