Przetargi.pl
Dostawa aparatu ultrasonograficznego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul.Kard. St. Wyszyńskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 672 561 , fax. 897 672 966
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
  ul.Kard. St. Wyszyńskiego 37
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 672 561, fax. 897 672 966
  REGON: 30845900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozlw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu ultrasonograficznego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tabela pn. Opis przedmiotu zamówienia - aparat ultrasonograficzny - wymagania, stanowiąca zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33112200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach