Przetargi.pl
Zbiórka i wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych, zamkniętych i wojennych w Olsztynie

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-281 Olsztyn, Poprzeczna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 526-97-02, , fax. 89 535-80-68
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie
  Poprzeczna 9 B
  10-281 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526-97-02, , fax. 89 535-80-68
  REGON: 51032220000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck.olszytn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zbiórka i wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych, zamkniętych i wojennych w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów z n/w cmentarzy: a) cmentarz komunalny przy ul. Poprzecznej 9B - 18,31 ha b) cmentarz komunalny przy ul. Wadąskiej 11 - 29,00 ha c) cmentarz zamknięty św. Józefa przy ul. Rataja - 4,90 ha d) cmentarz zamknięty św. Jakuba przy Al. Wojska Polskiego - 2,56 ha e) cmentarz zamknięty przy ul. Sielskiej - 0,32 ha f) cmentarz wojenny z I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów - 1,39 ha g) cmentarz wojenny Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy ul. Baczewskiego - 0,04 ha h) cmentarz wojenny rosyjski z I wojny światowej przy Al. Wojska Polskiego - 0,50 ha 2.Zakres usług obejmować będzie: 2.1. Zbiórka odpadów o kodzie 20 02 03 z 100 szt. pojemników Zakładu Cmentarzy Komunalnych ustawionych na terenie cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej 9B i przy ul. Wadąskiej 11 i ich wywóz do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego w Olsztynie. 2.2. Wywóz kontenerami odpadów o kodzie 20 02 01 z cmentarzy zamkniętych św. Józefa, św. Jakuba i przy ul. Sielskiej do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego w Olsztynie. 2.3. Wywóz odpadów o kodzie 20 02 01 z cmentarzy wojennych przy ul. Szarych Szeregów, przy ul. Barczewskiego i przy Al. Wojska Polskiego do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego w Olsztynie. 2.4. Wywóz kontenerami odpadów o kodzie 20 03 03 z cmentarzy komunalnych do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego w Olsztynie. 2.5. Całodobowy wywóz odpadów w ostatnim tygodniu października w związku z przygotowaniem cmentarzy przed świętem Wszystkich Świętych. 2.6. Dostarczenie i ustawienie kontenerów na odpady typu KP 10 w ilości 10 szt., a w okresie przed świętem Wszystkich Świętych dodatkowo 20 szt., 2.7. Prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. oraz w sposób nie powodujących szkód w zabudowie cmentarnej. 2.8. Utrzymanie szczególnego porządku na stanowisku pracy z uwagi na charakter obiektów, jakimi są cmentarze. 2.9. Prowadzenie prac przez pracowników noszących estetyczny ubiór ( ujednolicone ubrania robocze) oraz posiadających oznaczenia identyfikacyjne. 2.10. Transport odpadów wyłącznie pojazdami do tego celu przystosowanymi. Wykonawca jest zobowiązany od dnia 1 stycznia 2020 r. realizować przedmiot zamówienia przy użyciu pojazdów, spośród których co najmniej 10% stanowić będą pojazdy elektryczne lub napędzanych gazem ziemnym , zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ( Dz.U. z 2018r poz.317 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień ,potencjału technicznego lub zawodowego i sytuacji ekonomiczno- finansowej : 1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W tym zakresie Zamawiający wymaga posiadanie wypisu z rejestru działalności regulowanej. Zezwolenia na zbiórkę i transportu odpadów wydanego przez właściwego Starostę o którym mowa w art.28 ustawy o odpadach ( Dz.U. z 2010r nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz art. 2 ustawy o odpadach ( Dz.U. z 2013r. poz.21) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o kodach odpadów: 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 20 02 03 – odpady nie ulegające biodegradacji 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i parków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy - oferta (załącznik nr 1 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach