Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Chmielno

Gmina Chmielno ogłasza przetarg

 • Adres: 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6842212 w. 47 , fax. 586 842 216
 • Data zamieszczenia: 2020-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chmielno
  ul. Gryfa Pomorskiego 22
  83-333 Chmielno, woj. pomorskie
  tel. 058 6842212 w. 47, fax. 586 842 216
  REGON: 19167492500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.chmielno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Chmielno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 912 000,00 złotych. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2020 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Walutą kredytu będzie złoty polski. Uruchomienie kredytu następować będzie w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2020 r. Określenie transz wypłat kredytu oraz terminów postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki na 3 dni robocze przed ich uruchomieniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu w całości. Okres Spłata kredytu nastąpi zgodnie z załączonym harmonogramem. Spłata odsetek bez karencji. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca. Odsetki będą naliczane tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Za rok obrachunkowy przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w danym roku. Zabezpieczenie kredytu preferowane przez Zamawiającego – weksel wystawiony przez Gminę wraz z deklaracją wekslową oraz kontrasygnatą skarbnika. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. Oferta nie może zawierać zapisów warunkowych, uzależniających wykonanie przez Wykonawcę usługi od jakichkolwiek zdarzeń. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i innych prowizji od udzielonego kredytu. Warunek ten dotyczy prowizji od udzielenia niewykorzystanej części kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez bank prowizji związanych z obsługą kredytu oraz innych opłat (m.in. dot. zaświadczeń lub opinii).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach