Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

Gmina Pszczółki ogłasza przetarg

 • Adres: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 839 128
 • Data zamieszczenia: 2020-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pszczółki
  ul. Pomorska 18
  83-032 Pszczółki, woj. pomorskie
  tel. 586 839 128
  REGON: 54505300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczolki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 4.350.000,00 zł na pokrycie deficytu. 3.2. Waluta kredytu: PLN. 3.3. Oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej stawce WIBOR 3 miesięcznej z dnia uruchomienia kredytu, powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania marżę Wykonawcy, aktualizowanej w pierwszym dniu każdego kwartału. 3.4. Wykorzystanie kredytu w jednej transzy w grudniu 2020 r. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych opłat. 3.5. Spłata kredytu nastąpi w 32 ratach kwartalnych, w okresie od I kwartału 2021 r. do IV kwartału 2028 r. 3.6. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne kwartalnie w ostatnim dniu roboczym kwartału. Oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej stawce WIBOR 3 - miesięczny, powiększonej o stałą marżę banku, płatne począwszy od I kwartału 2021 r. Wysokość oprocentowania dla I kwartału 2021 r. ustalona będzie na podstawie stawki WIBOR 3 – miesięczny z dnia uruchomienia kredytu, natomiast w okresach następnych wysokość oprocentowania ustalana będzie kwartalnie i stawka WIBOR 3 - miesięczny aktualizowana będzie w pierwszym dniu danego kwartału. 3.7. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 3.8. Niedopuszczalne jest ustalenie oprocentowania kredytu przeterminowanego jako stałej wielkości liczbowej, bez podania mechanizmu jego zmian. 3.9. Wykonawca przez cały okres trwania umowy nie będzie naliczał dodatkowych opłat –Zamawiający nie dopuszcza w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. W proponowanej marży bank powinien ująć ewentualne dodatkowe opłaty naliczane zwyczajowo, tj. prowizję przygotowawczą, prowizję za gotowość, prowizję za obsługę kredytu, itp. 3.10. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego – 366 dni. 3.11. Kredyt będzie zabezpieczony wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową i kontrasygnatą skarbnika. 3.12. Zamawiający oświadcza, że nie ma żadnych powiązań kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami. 3.13. Wykaz dokumentów do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji i są nimi: 3.13.1. Statut Gminy Pszczółki (Uchwała nr IX/62/15 z dnia 22.09.2015 r., Uchwała Nr XLII/372/18 z dnia 02.10.2018 r.), 3.13.2. Zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Wójta, 3.13.3. Uchwała nr XIX/120/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Pszczółki, 3.13.4. Zaświadczenie o numerze REGON Gminy Pszczółki, 3.13.5. Zaświadczenie o numerze NIP, 3.13.6. Uchwała Nr XVII/110/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2020-2028, 3.13.7. Uchwała Nr XVII/111/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2020 rok, 3.13.8. Uchwała Nr 225/g/260/P/I/19 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 12.12.2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu, 3.13.9. Uchwała Nr 224/g260/F/I/19 Składu Orzekającego RIO z dnia 12.12.2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2020-2028, 3.13.10. Uchwała XXIX/178/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22.10.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2020 rok, 3.13.11. Uchwała XXIX/179/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22.10.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2020-2028, 3.13.12. Uchwała Nr XXXIX/353/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19.06.2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z tytułu wykonania budżetu za 2017 r., 3.13.13. Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25.06.2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z tytułu wykonania budżetu za 2018 r., 3.13.14. Uchwała Nr XXVI/158/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25.08.2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki z tytułu wykonania budżetu za 2019 r., 3.13.15. Zarządzenie nr 16/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2017 rok, 3.13.16. Uchwała Nr 068/g260/R/V/18 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 25.04.2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, 3.13.17. Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19.03.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2018 rok, 3.13.18. Uchwała Nr 095/g260/R/I/19 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, 3.13.19. Zarządzenie nr 38/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22.05.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2019 rok, 3.13.20. Uchwała Nr 111/g260/R/I/20 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 03.06.2020 r. w sprawie opinii o sprawozdania z wykonania budżetu Wójta Gminy Pszczółki za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, 3.13.21. Sprawozdanie za I półrocze 2020 r. Rb-NDS, Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N Gminy Pszczółki, 3.13.22. Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności Gminy Pszczółki za 2017 r., 2018 r., 2019 r., 3.13.23. Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań Gminy Pszczółki za 2017 r., 2018 r., 2019 r., 3.13.24. Skonsolidowany bilans Gminy Pszczółki za 2017 r., 2018 r., 2019 r., 3.13.25. Rachunek zysków i strat jednostki za 2017 r., 2018 r., 2019 r., 3.13.26. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 r., 2018 r., 2019 r., 3.13.27. Bilans z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2017 r., 2018 r., 2019 r., 3.13.28. Bilans jednostki budżetowej za 2017 r., 2018 r., 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada: - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.), dotyczy banków tworzonych po 1 stycznia 1998 r., a w przypadku banku państwowego pisemne oświadczenie iż bank prowadzi działalność bankową na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach