Przetargi.pl
udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.920.000,00 zł.

Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3310009 w. 615, 3319815 , fax. 018 3311242
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy
  ul. Spadochroniarzy 6 6
  34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie
  tel. 018 3310009 w. 615, 3319815, fax. 018 3311242
  REGON: 49050568300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszana.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.920.000,00 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Mszana Dolna kredytu w wysokości 1.920.000,00 zł. w tym: 1). na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 615.746,37 zł. 2). na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.304 253,63 zł. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji ( I transza) nie później niż w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 3. Zamawiający zakłada uruchomienie kredytu w dwóch transzach: 1) I transza do 29 września 2014 roku w wysokości 1.000.000,00 zł. 2) II transza do 30 października 2014 roku w wysokości 920.000,00 zł. Okres spłaty kredytu 9 lat, w tym okres karencji do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała Nr XLIX/532/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 08 sierpnia 2014 roku. Spłata rat kredytu nastąpi z dochodów budżetu gminy w latach 2015-2023 wg poniższego harmonogramu - raty nie obejmują odsetek; 1) 2015 rok - 120 000,00 zł 2) 2016 rok - 120 000,00 zł 3) 2017 rok - 140 000,00 zł 4) 2018 rok - 140 000,00 zł 5) 2019 rok - 200 000,00 zł 6) 2020 rok - 300 000,00 zł 7) 2021 rok - 300 000,00 zł 8) 2022 rok - 300 000,00 zł 9) 2023 rok - 300 000,00 zł Spłata kapitału następować będzie w równych ratach kapitałowych płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego kwartału. Pierwsza rata kapitałowa płatna ostatniego dnia roboczego - marzec 2015 rok. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych bez zachowania okresu karencji. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stawki WIBOR 3M, powiększonej o marżę banku (Wykonawcy)- określoną w ofercie Wykonawcy na dzień składania ofert, wyrażonej w punktach procentowych w stosunku rocznym. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie kwartalnie na podstawie stawki bazowej (WIBOR 3M) ustalonej kwartalnie na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego kwartał, za który naliczane są odsetki. Do wyliczenia ceny oferty - kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M wg stanu na dzień 16.09.2014r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mszana.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach