Przetargi.pl
Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zespół Szkół w Jodłówce Tuchowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-173 Jodłówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska 275
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 6526826 , fax. 0-14 6526826
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Jodłówce Tuchowskiej
  Jodłówka Tuchowska 275 275
  33-173 Jodłówka Tuchowska, woj. małopolskie
  tel. 0-14 6526826, fax. 0-14 6526826
  REGON: 85271846200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsjodlowka.tuchow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391610008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsjodlowka.tuchow.pl/ oraz www.tuchow.pl BIP Gminy Tuchów
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach