Przetargi.pl
Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji publicznej pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm

Miasto Chełm ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5652070, 5652223, 5652232 , fax. 825 652 254
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chełm
  Lubelska 65
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5652070, 5652223, 5652232, fax. 825 652 254
  REGON: 11019823800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji publicznej pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w rozumieniu art. 649 (1) § 1-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm) w związku z umową na realizację inwestycji publicznej pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” – w okresie jej obowiązywania. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Umowa na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” nr 23/2017 została zawarta w dniu 14 czerwca 2017 r. z: BUDIMEX S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa. Skan umowy wraz z Aneksem nr 1 z dnia 05.10.2018 r. i Aneksem nr 2 z dnia 22.02.2018 r. stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2.2 Wartość wynagrodzenia określona w umowie wynosi: 118.494.169,38. zł brutto. Na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania Zamawiający zapłacił Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 1.845.000,00 zł. Kwota gwarancji zapłaty nie będzie wyższa niż 116.649.169,38 zł. 2.3 Termin realizacji robót nastąpi nie później niż do dnia 31 października 2020 r. (zgodnie z Aneksem nr 2 do umowy nr 23/2017). 2.4 Zamawiający oświadcza, iż na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania wszystkie wymagalne należności Wykonawcy robót przysługujące mu wobec Zamawiającego zostały zapłacone. 2.5 Zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”: 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chełm – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, zostały zabezpieczone środki Uchwałą nr XXXI/350/17 Rady Miasta Chełm z dnia 25.06.2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełm (Załącznik nr 2 do WPF -Wykaz przedsięwzięć) w łącznej wysokości 200.040.319,40 PLN, w tym: a) Środki unijne 170.000.000,00 PLN; b) Środki własne – 30.040.319,40 PLN, 2) Umowa nr POIS.04.01.00-00-0003/16-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” zawarta w dniu 06.12.2016 r. pomiędzy Chełmem – Miastem na prawach powiatu - a Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. Umowy wysokość dofinansowania Projektu wynosi 170.000.000,00 PLN. Dofinansowanie projektu w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Skan umowy o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 2.6 Zamawiający - Miasto Chełm jest jednostką samorządu terytorialnego, miastem na prawach powiatu. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu. 2.7 Gwarancją zapłaty jest zgodnie z art. 649 (1) § 2 Kodeksu cywilnego tj.: 1) gwarancja bankowa; 2) gwarancja ubezpieczeniowa; 3) akredytywa bankowa; 4) poręczenie banku - udzielane na zlecenie inwestora. 2.8 Gwarancja zapłaty powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa, płatna na pierwsze pisemne żądanie Wykonawcy robót, w terminie wskazanym w żądaniu zapłaty każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości 116.649.169,38 zł (słownie złotych: sto szesnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 38/100) po przedstawieniu przez Wykonawcę robót wymaganych umową nr 23/2017 z dnia 14.06.2017 roku dokumentów stanowiących podstawę do dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót. Zamawiający potwierdzi zasadność wypłaty wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy nr 23/2017 z dnia 14.06.2017 roku dotyczącej „Przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm”, zgodnie z warunkami tej umowy, w szczególności z § 4 niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że kwota ta zostanie pomniejszona o: 1) dokonane przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy robót, 2) kary umowne przysługujące Zamawiającemu od Wykonawcy robót 3) ewentualną zapłatę dokonaną na rzecz podwykonawcy robót w trybie określonym w § 5 umowy Nr 23/2017 z dnia 14.06.2017 r. 2.9 Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem gwarancji zapłaty poza: 1) kosztem prowizji za przygotowanie gwarancji, 2) kosztem jednorazowej prowizji płatnej za udzielenie gwarancji. 2.10 Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od zawartej umowy o udzielenie Gwarancji zapłaty w trybie art. 649 (1) KC w następujących przypadkach: 1) jeśli wykonawca robót budowlanych wycofa żądanie gwarancji zapłaty, 2) jeśli ustanie byt prawny umowy nr 23/2017 z dnia 14.06.2017 roku dotyczącej „Przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, 3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy). 4) odstąpienie od umowy w powyższych przypadkach, wskazanych w pkt 1-3 nie będzie traktowane jako odstąpienie „z winy Zamawiającego” i nie mogą Zamawiającego obciążać z tego tytułu jakiekolwiek kary umowne lub inne negatywne konsekwencje. 3 Zamawiający wymaga, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności administracyjne w trakcie realizacji zamówienia, takie jak: związane z wystawieniem gwarancji zapłaty i innych dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia. 3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.3. czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3.4. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia 3.5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowę o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów. 3.6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. 3.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) na zasadach i w terminie określonych w rozdziale 9 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą działać jako podmioty uprawnione do wykonywania działalności odpowiednio bankowej lub ubezpieczeniowej, tj. muszą posiadać odpowiednio zezwolenie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) albo w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji 6.4.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składa się w formie oryginału. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składa każdy z Wykonawców. 3. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 3.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.2 Formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 3.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3.4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 3.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 3.6 Pełnomocnictwo, o którym mowa w sekcji 11.5.3 i 11.5.4 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 540 ze zm.). Adwokat i radca prawny może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach