Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, - ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenie szyb od stłuczenia, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - ubezpieczenie komunikacyjne ( OC, NWW, AC, Ass)

Gmina Książki ogłasza przetarg

 • Adres: 87-222 Książki, ul. Bankowa 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 6888165 , fax. 0-56 6888138
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Książki
  ul. Bankowa 4 4
  87-222 Książki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 6888165, fax. 0-56 6888138
  REGON: 87111880400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, - ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej, - ubezpieczenie szyb od stłuczenia, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - ubezpieczenie komunikacyjne ( OC, NWW, AC, Ass)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Książki ul. Bankowa 4; 87-222 Książki 2. Szkoła Podstawowa Przedszkole ul. Szkolna 6; 87-222 Książki 3. Gimnazjum Książki ul. Szkolna 6, 87-222 Książki 4. Świetlica Środowiskowa Książki; 87-222 Książki 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Książki ul. Bankowa 4; 87-222 Książki 6. Świetlica Wiejska Zaskocz 87-222 Książki 7. Świetlica Wiejska Łopatki 87-222 Książki 8. Świetlica Wiejska Szczuplinki 87 - 222 Książki 9. Świetlica Wiejska Blizenko 87-222 Książki 10. Świetlica Wiejska Osieczek 87 - 222 Książki 11. OSP Książki 87-222 Książki 12. OSP Osieczek 87-222 Książki 13. OSP Blizenko 87-222 Książki Pozostałe lokalizacje: 1. Place zabaw, parkingi, boisko, chodniki, drogi gminne i pozostałe budynki i budowle mienia komunalnego - teren Gminy Książki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii niepotwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie. Lp. Warunek do spełnienia przez wykonawcę Dokument potwierdzający spełnienie warunku Uwagi 1 Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art.6 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124 z2003r poz.1151 z późniejszymi zmianami Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty Dokument ten będzie Stanowic załącznik do oferty 2 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Inie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.22 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy prawo o zamówieniach publicznych. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty, wg załączonego wzoru Oświadczenie nr 1 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub dokumentu równorzędnego Pełnomocnictwo Dokument ten będzie Stanowic załącznik do oferty W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów gospodarczych każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w wierszu 4 (aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaksiazki.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach