Przetargi.pl
Dostawa do szkół w Lubieniu Kujawskim, Kanibrodzie i Kłóbce oraz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim - węgla kamiennego w łącznej ilości 900 ton

Miasto i Gmina Lubień Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2843089 w. 51
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Lubień Kujawski
  ul. Wojska Polskiego 29 29
  87-840 Lubień Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2843089 w. 51
  REGON: 00053074900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip101.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do szkół w Lubieniu Kujawskim, Kanibrodzie i Kłóbce oraz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim - węgla kamiennego w łącznej ilości 900 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa do szkół w Lubieniu Kujawskim, Kanibrodzie i Kłóbce oraz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim - węgla kamiennego w łącznej ilości 900 ton Węgiel kamienny - kostka w ilości 900 ton o parametrach nie gorszych niż: - wartość opałowa - 26 - 29 tys. KJ/kg - popiół - do 5 % - siarka - do 0,8 %
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 12.000,00 zł, na zasadach określonych w art. 45 i 46 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi spełniać wymagania zawarte w art. 22 i 24 Pzp oraz w SIWZ w rozdziale V.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń zawarty w SIWZ w rozdziale VI.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip101.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach