Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 99-335 Witonia, ul. St. Starzyńskiego 6A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 3564710 , fax. 024 3564710
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. St. Starzyńskiego 6A 6A
  99-335 Witonia, woj. łódzkie
  tel. 024 3564710, fax. 024 3564710
  REGON: 00055025500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiającego w zakresie: I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdażeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie mienia od kradziezy zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, Ubezpieczenie nastepstw nieszczęsliwych wypadków (dot. skazanych ), Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC ). II część zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczesliwych wypadków czlonków OSP (forma imienna), Ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.witonia.bipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach