Przetargi.pl
Skaningowy mikroskop elektronowy SEM

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 90-363 Łódź, ul. Sienkiewicza 112
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6847113 , fax. 42 680 32 61
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
  ul. Sienkiewicza 112 112
  90-363 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6847113, fax. 42 680 32 61
  REGON: 00032651700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cbmm.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Skaningowy mikroskop elektronowy SEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego SEM wyposażonego w układ rentgenowskiego spektrometru z dyspersją energii (EDS), z systemem/ami komputerowym/ymi i oprogramowaniem do sterowania aparaturą, zbierania danych i ich obróbki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385111001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Inne wymagania (EDS i SEM tego samego producenta)
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cbmm.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach