Przetargi.pl
W4/2013/07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie: Zadanie 1: Skaningowy mikroskop elektronowy Zadanie 2 : Source-Measure Unit z komputerową aktywizacja danych dla Katedry K-41 Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 631 33 00 , fax. 042 631 33 01
 • Data zamieszczenia: 2013-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
  ul. Żeromskiego 116 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 631 33 00, fax. 042 631 33 01
  REGON: 00000158300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  W4/2013/07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie: Zadanie 1: Skaningowy mikroskop elektronowy Zadanie 2 : Source-Measure Unit z komputerową aktywizacja danych dla Katedry K-41 Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa, montaż i uruchomienie: Zadanie 1: Skaningowy mikroskop elektronowy Zadanie 2 : Source-Measure Unit z komputerową aktywizacja danych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385111001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.p.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach