Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Chełmińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych

Powiat Chełmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6772410, 6772433 , fax. 056 6772421
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmiński
  ul. Harcerska 1 1
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6772410, 6772433, fax. 056 6772421
  REGON: 87111847700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chelmno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Chełmińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Chełmińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Powiat Chełmiński Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, ul. Łunawska 9, 86-200 Chełmno, 3. Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu, Mgoszcz 54, 86-230 Lisewo, 4. Dom Dziecka w Chełmnie, ul. Danielewskiego 8, 86-200 Chełmno, 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie, ul. Parkowa 5, 86-200 Chełmno, 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, 7. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno, 8. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie Liceum i Gimnazjum Chełmińskie, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, 10. Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, ul. Szkolna 14, 86-200 Chełmno, 11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno. Część II Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie Autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie assistance. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-chelmno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach