Przetargi.pl
ZP-37-2014 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - postępowanie II

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Ul. Wieniecka 49
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 412 94 13 , fax. 54 412 94 13
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
  Ul. Wieniecka 49 49
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 412 94 13, fax. 54 412 94 13
  REGON: 34141172700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wloclawek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-37-2014 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - postępowanie II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek materiałów medycznych dla potrzeb chirurgii urazowo-ortopedycznej według asortymentu opisanego poniżej przez okres 12 m-cy licząc od dnia podpisania umowy. Zamówienie składa się z jednej części: Zadanie 1 Materiały do zespoleń kości z uwzględnieniem metody nieinwazyjnej. Warunki dotyczące zadania 1 1.Implanty muszą być kompatybilne z narzędziami (w zależności od rodzaju implantu) pozwalającymi na przezskórne małoinwazyjne wprowadzenie wkrętów blokujących we wszystkie otwory płytki blokowanej. 2.Stabilne połączenie płyty z celownikiem przy pomocy kołka ustalającego i śruby. Celownik bliższy służący zarówno: - jako rękojeść do przezskórnego wprowadzenie płyty z małego cięcia, -jako prowadnica do blokowania otworów w części kłykciowej płyty, -do tymczasowego ustalenia pozycji płytki i celownika przy pomocy drutów Kirschnera. Ramię celownika bliższego zapewniające połączenie z przeziernym dla promieni RTG celownikiem dalszym umożliwiającym blokowanie otworów w części trzonowej płytki. UWAGA Narzędzia do przezskórnego małoinwazyjnego wprowadzenia implantów do kości udowej, piszczelowej i ramiennej będą na czas obowiązywania umowy udostępnione (zdeponowane) Zamawiającemu. 2. W ramach szkoleniowych Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu materiały szkoleniowe obejmujące literaturę fachową tj.: - do Zadania 1 Bruce D. Browner MD Skeletal Trauma: Expert Consult: Online and Print, 2-Volume Set, 4e (Browner, Skeletal Trauma) 3. Warunki dotyczące zadania 1 - udostępnienie instrumentarium niezbędnego do implantowania danej płytki na czas trwania umowy, - stworzenie składu konsygnacyjnego implantów określonych w zadaniach j.w. , - uzupełnianie składu konsygnacyjnego implantów do 48 godz. od zgłoszenia, - przeszkolenie personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki instrumentariuszki) w zakresie zapoznania z dostarczonymi narzędziami, implantami, instrumentami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331841004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach