Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2011 do 05.08.2013

Gmina i Miasto Żuromin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6572637 , fax. 23 6572540
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Żuromin
  Pl. Piłsudskiego 3 3
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 23 6572637, fax. 23 6572540
  REGON: 00052853400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuromin.ibip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2011 do 05.08.2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS). Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia zamawiającego będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 1.Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, Plac Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, 2.Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Warszawska 4, 09-300 Żuromin, 3.Żuromińskie Centrum Kultury, Plac Piłsudskiego 1, 09-300 Żuromin, 4.Samorządowe Przedszkole nr 1, ul. Wyzwolenia 14, 09-300 Żuromin, 5.Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Licealna 1, 09-300 Żuromin, 6.Zespół Szkół nr 1, ul. Wyzwolenia 12, 09-300 Żuromin, 7.Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach, 09-300 Żuromin, 8. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie, 09-300 Żuromin, 9. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzyminie, 09-300 Żuromin, 10. Zespół Szkół nr 2, ul. Wiatraczna 16, 09-300 Żuromin, 11. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym, Kliczewo Duże ul. Wspólna 16, 09-300 Żuromin, 12.Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku, Chamsk, ul. Szkolna 19, 09-300 Żuromin, 13.Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych, Plac Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, 14.Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olszewska 9/11, 09 - 300 Żuromin Miejsca ubezpieczenia: Wskazane wyżej siedziby jednostek organizacyjnych zamawiającego oraz inne lokalizacje wskazane w wykazach budynków (załącznik A każdej jednostki). Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w punkcie Program ubezpieczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaakceptowane klauzule dodatkowe
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuromin.ibip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach