Przetargi.pl
Dostawa licencjonowanego oprogramowania antywirusowego z funkcją zapory sieciowej do ochrony stacji roboczych, serwerów oraz wydzielonych komputerów pracujących pod systemami operacyjnymi Microsoft Windows w sieciach lokalnych Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek gospodarczych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-215 Warszawa, ul. Dolańskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8606509, 8606519 , fax. 22 8606518
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa
  ul. Dolańskiego 2 2
  00-215 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8606509, 8606519, fax. 22 8606518
  REGON: 01034470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencjonowanego oprogramowania antywirusowego z funkcją zapory sieciowej do ochrony stacji roboczych, serwerów oraz wydzielonych komputerów pracujących pod systemami operacyjnymi Microsoft Windows w sieciach lokalnych Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek gospodarczych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencjonowanego oprogramowania antywirusowego z funkcja zapory sieciowej do ochrony stacji roboczych, serwerów oraz wydzielonych komputerów pracujących pod systemami operacyjnymi Microsoft Windows w sieciach lokalnych Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek gospodarczych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 2. W skład oprogramowania antywirusowego wchodzi: a) system ochrony antywirusowej do ochrony stacji roboczych, notebooków, serwerów oraz wydzielonych komputerów; udzielone licencje pozwalają na zainstalowanie systemu na 2830 komputerach; pracujących pod systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/2008R2/7. b) system administrowania oprogramowaniem antywirusowym; udzielone licencje muszą pozwalać na zainstalowanie systemu na 18 serwerach i na obsługę 2830 komputerów -klientów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania antywirusowego stanowiącego przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.anr.gov.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 487610000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach