Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bielsk w okresie od 14.04.2019 do 13.04.2022

Gmina Bielsk ogłasza przetarg

 • Adres: 09-230 Bielsk, Plac Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 265 01 01 , fax. 24 265 01 05
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielsk
  Plac Wolności
  09-230 Bielsk, woj. mazowieckie
  tel. 24 265 01 01, fax. 24 265 01 05
  REGON: 61101556600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugbielsk.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bielsk w okresie od 14.04.2019 do 13.04.2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bielsk w okresie od 14.04.2019 do 13.04.2022”. 2. Rodzaj zamówienia: usługa 3. Miejsce wykonania: Gmina Bielsk 4. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: a) ZADANIE I: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS). b) ZADANIE II: Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 5. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia zamawiającego będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 1) Urząd Gminy w Bielsku, 09-230 Bielsk, ul. Pl. Wolności 3A, REGON: 000533587, NIP: 7761151733 2) Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku, ul. Glinki 1, 09 - 230 Bielsk, REGON: 001231240, NIP: 7742901481 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Medyczna 1, 09 - 230 Bielsk, REGON: 610023641, NIP: 7742421433 4) Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku, ul. Płocka 19 , 09 - 230 Bielsk, wraz z filami w Ciachcinie, Zagrobie i Zągotach, REGON: 000961691, NIP: 7742901498 5) Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Bielsku ul. Drobińska 19, 09 - 230 Bielsk, REGON: 000265715, NIP: 7742585442 6) Gimnazjum Nr 1 im. C. K. Norwida w Bielsku, ul. Sierpecka 42, 09 - 230 Bielsk, REGON: 611043456, NIP: 7742585287 7) Samorządowe Przedszkole w Bielsku, ul. Płocka 19, 09 - 230 Bielsk, REGON: 000904167, NIP: 7743113685 8) Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie, Ciachcin Nowy 54, 09 - 230 Bielsk, REGON: 140123004, NIP: 7743113337 9) Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie, 09 - 230 Bielsk, Zagroba 24, REGON: 611421310 10) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim, 09 - 230 Bielsk, Leszczyn Szlachecki 34, REGON: 001115580, NIP: 7742616817 11) Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach, 09 - 230 Bielsk, Zągoty 11, REGON: 611421303 12) Gmina Bielsk, Plac Wolności 3a, 09 – 230 Bielsk, Regon: 611015566, NIP: 7743223907. 6. Miejsca ubezpieczenia: Wskazane wyżej siedziby jednostek organizacyjnych zamawiającego oraz inne lokalizacje wskazane w wykazach budynków (załącznik A każdej jednostki) i miejsca na terenie RP w których znajduje się ubezpieczone mienie lub ubezpieczony prowadzi swoją działalność. 7. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby Zamawiający i jego jednostki organizacyjne nie były zobowiązane do pokrywania straty Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 999). 2) Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego Eurobrokers sp. z o.o., 85 – 110 Bydgoszcz, ul. Mostowa 2, działająca przez Przedstawicielstwo w Mławie, 06 – 500 Mława, ul. Żwirki 26, tel. (023) 655-25-90, fax. (023) 655-25-99, na jego wniosek, informacji na temat likwidacji szkód Zamawiającego. 8. Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w Załączniku nr F do siwz „Program ubezpieczenia”. 9. Informacja o szkodowości zawarta została w Załączniku nr G do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: - posiadania zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 999), bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr A do siwz). b) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi (np. Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodącemu) do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. c) oświadczenia wymienione w pkt. VI. 1 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach