Przetargi.pl
Zagospodarowanie fragmentu działki ewid. nr 15/2 z obrębu 7-04-16 pomiędzy ul. Tylżycką 7 i 11 a parkingiem osiedlowym, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz ogłasza przetarg

 • Adres: 01-627 Warszawa, Słowackiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224438878, , fax. 224439004
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
  Słowackiego 6/8
  01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224438878, , fax. 224439004
  REGON: 01525966300186
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoliborz.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie fragmentu działki ewid. nr 15/2 z obrębu 7-04-16 pomiędzy ul. Tylżycką 7 i 11 a parkingiem osiedlowym, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie fragmentu działki ewid. nr 15/2 z obrębu 7-04-16 pomiędzy ul. Tylżycką 7 i 11 a parkingiem osiedlowym, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:  dokumentacji projektowej, tj. projektu zagospodarowania fragmentu działki ewid. nr 15/2 z obrębu 7-04-16 pomiędzy ul. Tylżycką 7 i 11, a parkingiem osiedlowym, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Realizacja zadania na zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.  kosztorysu inwestorskiego,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, itp. potrzebnych do realizacji ww. zadania (w tym dokonanie zgłoszenia robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz),  prac zgodnie z uzgodnionym projektem,  sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów. W przypadku wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, należy przedstawić: a) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w pkt III.3 b) b) zobowiązanie tych podmiotów albo inne dokumenty określające w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach