Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Cegłowie

Gmina Cegłów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-319 Cegłów, Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 579 59 48, 025 759 59 39, , fax. 25 759 59 38
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cegłów
  Kościuszki 4
  05-319 Cegłów, woj. mazowieckie
  tel. 25 579 59 48, 025 759 59 39, , fax. 25 759 59 38
  REGON: 71158263500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceglow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Cegłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podsta-wowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na stołówkę (ja-dalnię), szatni i części korytarza na pomieszczenie gospodarcze, szatni, pokoju nauczycieli WF i magazynu na korytarz, korytarza na pomieszczenia WC wraz z niezbędną infrastrukturą, utwardzeniami, parkingiem, dojazdem do kuchni, insta-lacją wewnętrzną gazu do kuchni (tylko wewnątrz budynku) i przebudową istnie-jących przyłączy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ Przedmiotem zadania jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na stołówkę (jadalnię), szatni i części korytarza na pomieszczenie gospodarcze, szatni, pokoju nauczycieli WF i magazynu na korytarz, korytarza na pomieszczenia WC wraz z niezbędną infra-strukturą, utwardzeniami, parkingiem, dojazdem do kuchni, instalacją wewnętrzną gazu do kuchni (tylko wewnątrz budynku) i przebudową istniejących przyłączy., DANE POWIERZCHNIOWE ISTN. BUDYNKU SZKOŁY: Ilość kondygnacji: 3 powierzchnia użytkowa: 2402,50 m² powierzchnia całkowita: 3854,29 m² kubatura: 10261,75 m³ DANE POWIERZCHNIOWE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY: Ilość kondygnacji: 1 powierzchnia użytkowa: 628,86 m² powierzchnia całkowita: 769,42 m² kubatura: 4010,18 m³ DANE POWIERZCHNIOWE PO ROZB. I PRZEBUDOWIE: Ilość kondygnacji: 3 powierzchnia użytkowa: 2771,84 m² powierzchnia całkowita: 4289,96 m² kubatura: 12614,37 DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE Ławy, stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne. Ściany fundamentowe muro-wane z bloczków betonowych. Ściany fundamentowe zewnętrzne ocieplone styro-pianem ekstrudowanym gr.15cm. Ściany zewnętrzne nośne: ściana dwuwarstwowa z pustaków gazobetonowych klasy min. 600 gr.24cm + styropian gr.18cm. Ściany we-wnętrzne nośne z pustaków gazobetonowych klasy min.600 gr. 24cm. Ściany działo-we murowane gr.12cm z bloczków gazobetonowych. Strop żelbetowy 20cm. Wieńce – żelbetowe monolityczne, wg. projektu konstrukcyjnego. Nadproża – żelbetowe monolityczne, oraz prefabrykowane. Dach – płaski-stropodach. IZOLACJA TERMICZNA: Z gazobetonu + styropian 18cm zapewniają wymaganą izolacyjność termiczną. Współczynnik U=0,13 (W/m2k) Stropodach – płyty poliizocyjanuratowe PIR 16cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA: Podłoga na gruncie: 2x folia PE. Ławy fundamentowe, ściany fundamentowe: dys-perbit, 2x papa termozgrzewalna. Izolacje pionowe (ściany fundamentowe) dysperbit. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE: Ściany – tynk systemowy cienkowarstwowy; kolorystyka w nawiązaniu do istniejącej części budynku to jest kolorystyka stonowana w kolorach szarości i beżu. Elewacje: cokoły – tynk systemowy cienkowarstwowy mozaikowy, stropodach- papa wierzchniego krycia, stolarka okienna i drzwiowa – pcv lub AL WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE: Ściany – tynk cem.- wap. kat. III lub gipsowy, malowane farbami lateksowymi lub wy-kończone płytkami ceramicznymi wg. rys. architektury. Sufit podwieszany systemowy 60x60. Ściany łazienki –glazura. Posadzki- wykładzina PCV, gres antyposlizgowy, te-rakota wg. rys. architektury oraz opisu technologicznego. Cokoły z terakoty, z którego wykonana jest posadzka. Wysokość cokołów 10cm, pomieszczenia z PCV cokół z PCV systemowy wywinięty na ściany lub aluminiowy. Drzwi wewnętrzne – wg. rys. architektury. Parapety- konglomerat. Instalacja zimnej i ciepłej wody Woda zimna przeznaczona na cele bytowo-gospodarcze i p.poż będzie doprowadzo-na z sieci jednym przyłączem. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w ist-niejącej kotłowni olejowej w istniejącej części budynku szkoły. Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polipropylenowych jednorodnych typu 4 łączonych przez zgrzewanie. Przewody główne prowadzić w posadzce, w bruzdach ścian (podejścia do baterii) w rurze ochronnej karbowanej (typu peschel). Odcinki przewodów ułożo-nych w warstwach posadzki klatek schodowych i na korytarzach na wszystkich kon-dygnacjach, oraz w pomieszczeniach parteru należy prowadzić w otulinie cieplnej o grubości 6mm. Przewody wody prowadzone w posadzce w warstwie styropianu nale-ży prowadzić tak, aby unikać skrzyżowań rur. W miejscu skrzyżowania się rur wody z rurami wody lub c.o. nastąpi ugięcie rur Peschla oraz miejscowe podebranie warstwy betonu. Powstałe w ten sposób puste miejsca należy wypełnić granulatem styropia-nowym. Nie dopuszcza się stosowania innych materiałów jak np. piasek. W miejscach przejścia przewodów wody przez ściany i stropy należy je prowadzić w tulejach ochronnych producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczną poliuretanową masą uszczelniającą. Na pionach wody zimnej zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym. Przewody wody zimnej w celu zabezpieczenia przed kondensa-cją pary wodnej zaizolować otuliną: poziomy 20mm, piony 9mm. Podczas zalewania rur betonem, powinny one pozostać pod ciśnieniem minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Trasy robót zanikowych instalacji muszą być zinwentaryzowane w dokumentacji po-wykonawczej i przekazane użytkownikowi obiektu. Po zmontowaniu instalacji należy ją przepłukać i poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa. Dla prawidłowego działania in-stalacji przewiduje się regulacje instalacji za pomocą termostatycznych zaworów regu-lacyjnych instalowanych na podejściach do pionów cyrkulacyjnych. Zgodnie z wa-runkami ochrony pożarowej przejścia rur pomiędzy strefami pożarowymi należy wy-konać z uszczelnieniem masą ognioodporną o odporności ogniowej El120. Instalacja kanalizacji sanitarnej Kanalizacja sanitarna będzie odbierać ścieki z przyborów sanitarnych i odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej. Instalację bytową wykonać z przewodów PVC. Kanali-zację odprowadzającą ścieki z kuchni wykonać z rur żeliwnych bezkielichowych. Od-prowadzenie kanalizacji z kuchni wykonać poprzez separator tłuszczu o przepływie nominalnym 2 l/s z osadnikiem 200 l. Piony kanalizacyjne prowadzone będą w szach-tach, odejścia od przyborów skryte w bruzdach ściennych pod tynkiem. Piony odpo-wietrzane będą rurami wychodzącymi ponad dach. U podstawy pionów przewiduje się rewizje kanalizacyjne. Lokalizację rewizji i czyszczaków przewidzieć w ciągach komunikacyjnych. Pion kanalizacyjny będzie prowadzony obok kanałów wentylacyj-nych, odejścia od przyborów skryte w bruzdach ściennych pod glazurą oraz pod po-sadzką. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulei osłonowej producenta rur. Na-leży zastosować podwójne zabezpieczenie mocowań kanalizacji sanitarnej przy przejściu pionu w poziom. Piony odprowadzające wodę deszczową z tarasów, balko-nów i dachu należy wykonać z rur HDPE z łączeniami rur przy pomocy elektromufy (zgrzewane elektrooporowo). Zamontować wpusty wody deszczowej na tarasach wy-posażone w samoregulujący element grzejny. Zgodnie z warunkami ochrony pożaro-wej przejścia rur pomiędzy strefami pożarowymi należy wykonać z uszczelnieniem masą ognioodporną o odporności ogniowej El120. Ogrzewanie podłogowe Instalację ogrzewania podłogowego zaprojektowano z rur polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE. Dokładna charakterystyka poszczególnych grzejników podłogowych jest opisana w dokumentacji. Pętle układać spiralnie, na warstwie styropianu z ekranem z folii aluminiowej. Zastosować rozdzielacze ogrzewania podłogowego wraz zintegro-wanych z mieszaczem pompowym z wkładkami zaworowymi termostatycznymi, z re-gulacją wstępną i przepływomierzami oraz pełnym osprzętem odpowietrzającym, spu-stowo-napełniającym. Przed każdym rozdzielaczem zainstalować na zasileniu zawór regulacyjny, na powrocie zawór kulowy. Rozdzielacze należy umieścić w szafkach podtynkowych. Przewody przechodzące przez linie dylatacji należy prowadzić w osłonowych tulejach o długości nie mniejszej niż 20 cm z każdej strony linii dylatacji. Odpowietrzenie instalacji będzie realizowane poprzez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na belkach rozdzielacza. Regulacja instalacji za pomocą zaworów re-gulacyjnych z nastawą wstępną wmontowanych w rozdzielaczach oraz przepływo-mierzach rozdzielaczy. Sterowanie instalacją ogrzewania podłogowego będzie reali-zowane przez elektryczne siłowniki montowanymi na wkładkach termostatycznych przy rozdzielaczach ogrzewania podłogowego. Do skrzynek rozdzielaczy centralnego ogrzewania należy doprowadzić przewód elektryczny 230V. Parametry systemu ste-rowania. System musi mieć możliwość zdalnego sterowania, konfigurowania oraz kontroli pracy układu z pomieszczenia technicznego oraz przez właścicie-la/użytkownika obiektu/osobę upoważnioną z każdego dowolnego miejsca poprzez telefon/tablet/komputer. Aplikacja /oprogramowanie oraz użytkowanie aplika-cji/oprogramowania nie może wiązać się z żadnymi kosztami dodatkowymi (poza kosztami dostępu do internetu); (2 sztuki bramki internetowej), - sterowniki muszą mieć możliwość blokady zmiany parametrów, aby osoby trzecie nie mogły zmieniać nastaw; zasilanie bateryjne lub 230V; czytelny wyświetlacz, szereg możliwości usta-wień temperatur, czasów, programów, listwy sterujące muszą mieć możliwość stero-wania układami pompowymi zamontowanymi w szafkach rozdzielaczy; zasilanie li-stew 230V; możliwość współpracy z siłownikami, zastosowane siłowniki muszą być kompatybilne z wkładkami zaworów na rozdzielaczach, z funkcją tzw. pierwszego uruchomienia, zasilane 230V, system musi posiadać funkcję ochrony zaworów oraz pompy, w przypadku zastosowania systemu bezprzewodowego musi być możliwość zastosowania tzw. repeatrów sieci. Instalacja gazowa Gaz do budynku doprowadza się w celu zasilenia kotła warzelnego 150l gazowego, dwóch taboretów gazowych oraz dwóch trzonów gazowych 4-palnikowych. Zapotrze-bowanie gazu dla w/w odbiorników wynosi: kocioł warzelny 150l gazowy –2,1 m3/h, taboret gazowy –2 x 2,4 m3/h, · trzon kuchenny gazowy 4-palnikowy –2 x 0,9 m3/h Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna N2W3 Instalacja nawiewno-wywiewna N2W3 obsługiwać będzie pomieszczenia zaplecza kuchni w parterze budynku. Ilości powietrza: Vn2 = 3125m3/h, Vw3 = 2875m3/h. Do przygotowania i usuwania powietrza dobrano centralę wentylacyjną . W skład ze-stawu wchodzą następujące sekcje: filtry, wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wodna, wentylatory. Centrala wentylacyjna będzie umieszczona na dachu budynku. Centralę należy zamówić wraz z automatyką, a jej rozruch powierzyć autoryzowanemu serwi-sowi producenta. Czerpanie powietrza świeżego odbywać się będzie poprzez czerp-nię dachową. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu dachu powinna wynosić co najmniej 0,4m. Powietrze zużyte wyprowadzane będzie poprzez wyrzutnię zintegrowaną z centralą. Do poszczególnych pomieszczeń powie-trze rozprowadzane będzie kanałami blaszanymi układanymi w przestrzeni pomiędzy stropem właściwym, a sufitem podwieszonym. Przewody i kształtki wentylacyjne pro-jektuje się z blachy stalowej ocynkowanej, łączenia na nasuwki. Do nawiewu i wy-wiewu powietrza zastosowano anemostaty. Zawory regulowane będą za pomocą przepustnic regulacyjnych na kanałach przyłączeniowych. Anemostaty wyposażone są w skrzynki rozprężne i przepustnice regulacyjne. Podejścia do elementów zakoń-czających instalację zaprojektowano przy pomocy przewodów elastycznych typu „flex”. Centrala będzie obsługiwała także okap kuchenny (550/650m3/h). Okap powi-nien być wywiewno-nawiewny typu kondensacyjnego z płytami ociekowymi, wiązką wychwytującą, filtrami mechanicznymi o sprawności filtracji tłuszczu 98% przy 8μm wielkości cząstki tłuszczu, opory przepływu powietrza 0-60 Pa, poziom filtracji tłusz-czu stały przy zmiennych przepływach powietrza, dedykowany do instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła oraz VAV, nawiewniki wyporowe z obrotowymi dyszami i prze-pustnicami tłumiącymi akustycznie, filtry tłuszczowe oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach, tłuszcz gromadzony w filtrach bez rynienek ściekowych, oświetlenie zintegrowane, króćce do pomiaru ciśnienia, brak ścianek działowych w okapie, wyko-nanie stal nierdzewna AISI 304, ogólna sprawność okapu 97%. Powietrze wywiewa-ne powinno być kierowane na odzysk ciepła. System 5W - Wywiew z pomieszczeń sprzętu porządkowego, umywalni i WC personelu (pom. nr 15, 16, 17) na parterze realizowany będzie poprzez wentylator kanałowy. Powietrze zużyte wyprowadzane będzie poprzez wyrzutnię dachową ø160. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna N3W4 Instalacja nawiewno-wywiewna N3W4 obsługiwać będzie pomieszczenia kuchni parterze budynku. Ilości powietrza: Vn3 = 11165m3/h, Vw4 = 11165m3/h. Do przygotowania i usuwania powietrza dobrano centralę wentylacyjną. W skład ze-stawu wchodzą następujące sekcje: filtry, wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wodna, wentylatory odporne na podwyższoną temperaturę. Centrala wentylacyjna będzie umieszczona na dachu budynku. Centralę należy zamówić wraz z automatyką, a jej rozruch powierzyć autoryzowanemu serwisowi producenta. Czerpanie powietrza świeżego odbywać się będzie poprzez czerpnię dachową. Odle-głość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu dachu powinna wynosić co najmniej 0,4m. Powietrze zużyte wyprowadzane będzie poprzez wyrzutnię zinte-growaną z centralą. Do poszczególnych pomieszczeń powietrze rozprowadzane bę-dzie kanałami blaszanymi układanymi w przestrzeni pomiędzy stropem właściwym, a sufitem podwieszonym. Przewody i kształtki wentylacyjne projektuje się z blachy sta-lowej ocynkowanej, łączenia na nasuwki. Do nawiewu i wywiewu powietrza zastoso-wano anemostaty. Zawory regulowane będą za pomocą przepustnic regulacyjnych na kanałach przyłączeniowych. Anemostaty wyposażone są w skrzynki rozprężne i przepustnice regulacyjne. Podejścia do elementów zakończających instalację zaprojektowano przy pomocy przewodów elastycznych typu „flex”. Centrala będzie obsługiwała także okapy kuchenne (6600/8250m3/h i 1650/1900m3/h). Okapy powinny być wywiewno-nawiewne z wiązką wychwytującą, filtrami mechanicznymi o sprawności filtracji tłuszczu 98% przy 8μm wielkości cząstki tłusz-czu, opory przepływu powietrza 0-60 Pa, poziom filtracji tłuszczu stały przy zmiennych przepływach powietrza, dedykowany do instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła oraz VAV, nawiewniki wyporowe z obrotowymi dyszami i przepustnicami tłumiącymi aku-stycznie, filtry tłuszczowe oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach, tłuszcz groma-dzony w filtrach bez rynienek ściekowych, oświetlenie zintegrowane, króćce do po-miaru ciśnienia, brak ścianek działowych w okapie, wykonanie stal nierdzewna AISI 304, ogólna sprawność okapu 97%. Powietrze wywiewane powinno być kierowane na odzysk ciepła. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna N1W1 Instalacja nawiewno-wywiewna N1W1 obsługiwać będzie pomieszczenia jadalni, korytarza na parterze budynku. Ilości powietrza: Vn1 = 4580m3/h, Vw1 = 4220m3/h. Do przygotowania i usuwania powietrza dobrano centralę wentylacyjną. W skład ze-stawu wchodzą następujące sekcje: filtry, wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wodna, wentylatory. Centrala wentylacyjna będzie umieszczona na dachu budynku. Centralę należy zamówić wraz z automatyką, a jej rozruch powierzyć autoryzowanemu serwi-sowi producenta. Czerpanie powietrza świeżego odbywać się będzie poprzez czerp-nię zintegrowaną z centralą. Powietrze zużyte wyprowadzane będzie poprzez wy-rzutnię zintegrowaną z centralą. Do poszczególnych pomieszczeń powietrze rozpro-wadzane będzie kanałami blaszanymi układanymi w przestrzeni pomiędzy stropem właściwym, a sufitem podwieszonym. Przewody i kształtki wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej, łączenia na nasuwki. Do nawiewu i wywiewu powie-trza zastosowano anemostaty. Zawory regulowane będą za pomocą przepustnic regu-lacyjnych na kanałach przyłączeniowych. Anemostaty wyposażone są w skrzynki rozprężne i przepustnice regulacyjne. Podejścia do elementów zakańczających insta-lację zaprojektowano przy pomocy przewodów elastycznych typu „flex”. System 2W - Wywiew z pomieszczeń WC i pom. gospodarczego (pom. nr 2, 3, 4, 5) na parterze realizowany będzie poprzez wentylator kanałowy. Powietrze zużyte wyprowadzane będzie poprzez wyrzutnię dachową ø200. Poziom hałasu Maksymalny poziom hałasu dla wentylacji mechanicznej będzie spełniał wymagania wg PN-87/B-02151/02. W tym celu zaprojektowano tłumiki kanałowe oraz należy zai-zolować kanały wentylacyjne. Emisja szumów przy wypływie z nawiewników nie po-winna przekraczać 35dB. Zagadnienia ppoż. Na kanałach wentylacyjnych w miejscach przejść przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych, zaprojektowano odcinające klapy przeciwpożarowe prostokątne. W korpusie klapy zamontowany jest wyzwalacz termiczny ze szklaną ampułką wypeł-nioną termorozszerzalną cieczą. Po przekroczeniu temperatury 70±5oC ampułka pę-ka powodując zwolnienie haczyka, a następnie zamknięcie klapy za pomocą spręży-ny napędowej. Zaprojektowane klapy spełniają klasyfikację w zakresie odporności ogniowej EIS120, tzn. spełniają one kryteria szczelności ogniowej, izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120minut. Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane będą z materiałów niepalnych. Izolacje termiczne stosowane będą na zewnętrznej powierzchni kanałów wentylacyjnych. Zewnętrzna izolacja termiczna przewodów wy-konana z materiałów nierozprzestrzeniających ognia NRO. Włączyć układ automatyki instalacji wentylacyjnej w ogólny system budynku. Kanały instalacji nawiewnej i wy-wiewnej należy zaizolować płytami z wełny mineralnej o gr. 40mm w płaszczu z folii aluminiowej. Kanały instalacji prowadzone na zewnątrz zaizolować płytami z wełny mineralnej o grubości 80mm w płaszczu stalowym. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach lub demon-taż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczysz-czenie wewnętrznych powierzchni przewodów. Nie należy stosować wewnątrz ele-mentów ostro zakończonych śrub, lub innych elementów które mogą powodować za-grożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny się łatwo otwierać. Należy zapewnić dostęp do czyszczenia urządzeń zamontowanych na przewodach. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45o a w przewodach poziomych odle-głość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 30m. Ochrona holu wejściowego W celu ochrony holu wejściowego przed wpływem warunków zewnętrznych zaprojektowano kurtynę powietrzną elektryczną. Zaprojektowano kurtyny przed wejściami do budynku. Klimatyzacja: Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła pochodzących od promieniowania słonecznego oraz tych powstających w pomieszczeniu. Jadalnia w budynku będzie klimatyzowana poprzez układ freonowy. Pomieszczenie szaf chłodniczych w budynku będzie klimatyzowane poprzez układ freonowy. Agregaty zewnętrzne będą umiejscowione na dachu budynku. System pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R410A, nieszkodliwym dla środowi-ska. System posiada indywidualne sterowanie jednostkami wewnętrznymi przy pomocy pilotów bezprzewodowych. Pomieszczenie jadalni w budynku będzie klimatyzowane poprzez jednostki wewnętrzne. Pomieszczenie szaf chłodniczych w budynku będzie klimatyzowane poprzez jednostkę wewnętrzną. Jednostki wewnętrzne pracują w recyrkulacji, zapewniając regulację temperatury w pomieszczeniach poprzez regulację ilości czynnika chłodniczego – R410A. Regulacja temperatury odbywa się poprzez zadajnik montowany bezpośrednio w pomieszczeniu. Lokalizację sterowników należy uzgodnić w trakcie montażu bezpośrednio na budowie. Zasilanie: Budynek będzie zasilany z przyłącza elektrycznego wykonanego zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia. Przy budynku przewiduje się zabudowę złą-cza kablowego ZKF+PWP, z zainstalowanym elementem wykonawczym przeciwpo-żarowego wyłącznikiem prądu, z którego będzie zasilana rozdzielnica główna oraz odbiory festiwalu. Zgodnie z oświadczeniem Inwestora odbiory festiwalu będą pobie-rały moc tylko i wyłącznie w przypadku, gdy znaczna część projektowanych pomiesz-czeń nie będzie użytkowana. Ze złącza ZKF+PWP do rozdzielnicy głównej kabel bę-dzie ułożony w ziemi oraz w rurze osłonowej pod posadzką. WLZ układany w ziemi należy prowadzić w wykopie na głębokości co najmniej 0,7m pomiędzy dwiema war-stwami piasku o grubości 0,1m. Nad kablem w odl. 0,25 m ułożyć folię kalandrową ko-loru niebieskiego o szer. min. 0,2 m. W miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami, w miejscach narażenia na uszkodzenie kabel należy układać w rurach dostosowanych do średnicy kabla. Na kable założyć oznaczniki (opaski kablowe) z trwałego tworzywa, na których podać rok budowy, relację przebiegu linii oraz znak użytkownika. Całość prac wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Rozdzielnicę główną R-G oraz rozdzielnicę kuchni R-K zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym. W tym samym pomieszczeniu należy umieścić baterię kondensatorów. Rozdzielnica jadalni R-J została zlokalizowana w specjalnie przygotowanej wnęce w pomieszczeniu jadalni. Instalacje zewnętrzne: Kable zasilające bramę elektryczną oraz domofon należy uło-żyć w ziemi na głębokości co najmniej 0,7 m pomiędzy dwiema warstwami piasku o grubości 0,1 m. Nad kablem w odl. 0,25 m ułożyć folię kalandrową koloru niebieskie-go o szer. min. 0,2 m. W miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami, w miejscach na-rażenia na uszkodzenie kabel należy układać w rurach dostosowanych do średnicy kabla. Kable do słupów oświetleniowych ułożyć w ziemi na głębokości co najmniej 0,4 m pomiędzy dwiema warstwami piasku o grubości 0,1 m. Nad kablem w odl. 0,25 m ułożyć folię kalandrową koloru niebieskiego o szer. min. 0,2 m. W miejscach skrzy-żowań z innymi instalacjami, w miejscach narażenia na uszkodzenie kabel należy układać w rurach DVK Φ=50 mm. W przejściach pod drogami kabel należy ułożyć na głębokości 0,7m w rurze osłonowej SRS Φ=50 mm. Na kable założyć oznaczniki (opaski kablowe) z trwałego tworzywa, na których podać rok budowy, relację przebie-gu linii oraz znak użytkownika. Całość prac wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Słupy oświetle-niowe, bramę należy uziemić płaskownikiem FeZn 25x4mm układanym we wspólnym wykopie z kablem zasilającym. Przewiduje się stosowanie słupów oświetleniowych o wysokości 5m z oprawą LED 2400 lm 20 W zamontowaną na wysięgniku o wysokości 1m. Wszystkie słupy należy wyposażyć w złącza bezpiecznikowe TB. Dostawa i mon-taż słupów i opraw o zbliżonym wyglądzie do istniejących. Ochrona przeciwprzepięciowa: Ogółem w obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przed skutkami przepięć - dwa stopnie ochrony urządzeń i instalacji we-wnętrznych po stronie niskiego napięcia: stopień ochrony B+C – ograniczniki mon-towane w rozdzielnicy głównej R-G oraz stopień ochrony C – ograniczniki montowa-ne w rozdzielnicach R-K oraz R-J. Ochrona przeciwporażeniowa: Ochronę podstawową stanowią: izolacja części czynnych, przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20. Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wyłącznikami różnicowo-prądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30mA oraz wyłącznikami nadmiaro-wo-prądowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie części przewodzące do-stępne należy przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadać żyłę ochronną PE koloru żółtozielonego połączoną z zaciskiem PE rozdzielnic oraz częściami metalowymi zasilanych urządzeń. Przewód ochronny nie może być w żadnym miejscu instalacji zabezpieczony i rozłączany za pomocą łączni-ków. Natomiast przewód neutralny N nie może być uziemiony ani łączony z przewo-dem ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN czyli złącza kablowego. Dopuszczalne czasy samoczynnego wyłączenia napię-cia w układzie TN-S wynoszą 0,4s dla warunków normalnych oraz 0,2s dla warunków zwiększonego zagrożenia porażeniem. Przewody powinny posiadać izolację na na-pięcie 750V. Trasy kablowe: Instalacje elektryczne i okablowanie strukturalne należy prowadzić w oddzielnych trasach kablowych. Trasy kablowe powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. Powinny być przejrzyste, proste i dostępne dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegały w liniach poziomych i pionowych. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych, bądź korytkami. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosfe-rach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z two-rzyw sztucznych, kształtowniki i korytka blaszane lub z tworzyw sztucznych. Oświetlenie: W obiekcie zaprojektowano oświetlenie podstawowe części administra-cyjnych oprawami LED zgodnie z wymaganiami PN-EN12464 odnośnie komfortu użytkowników oraz wydajności energetycznej. Temperatura barwowa źródeł światła 3000K/4000K w zależności od pomieszczenia. Wartości średniego natężenia oświetlenia Em. Pomieszczenia techniczne –200/300 lx. Korytarze i strefy komunikacyjne – 100 lx. Pomieszczenia biurowe – 500 lx. Po-mieszczenia kuchni– 500 lx. Pomieszczenia zmywalni naczyń stołowych – 300 lx. Pomieszczenia socjalne – 200 lx. Pomieszczenia odpoczynku – 200 lx. Pomieszcze-nia sanitarne i pomocnicze – 200 lx. Magazyny – 100 lx. Średnia graniczna luminan-cja opraw zastosowanych w pomieszczeniach nie może przekraczać wartości 1000 cd/m2 przy kątach obserwacji 65 stopni i większych (wymaganie normy PN-EN 12464 ). Stopień ochrony opraw: IP20 w pomieszczeniu biurowym, pomieszczeniu jadalni i komunikacji; IP44 w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach zaplecza ku-chennego; IP65 w pomieszczeniu technicznym, kuchni oraz zmywalni naczyń stoło-wych. W pomieszczeniu kuchni i pomieszczeniach zaplecza kuchennego należy sto-sować oprawy zabezpieczone przed rozpryskiem szkła. Do zapewnienia oświetlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano oświetlenie awaryjne na oprawach LED o autonomii min. 1h, rozmieszczone w strefach komunikacyjnych i innych. Oprawy te są oznaczone na rzutach kondygnacji symbolami „AW”. Niezależnie od oświetlenia awaryjnego (pełniącego w określonych, krytycznych sytuacjach również funkcję ewa-kuacyjną), na drogach ewakuacyjnych i nad wyjściami będą rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie piktogramy i moduły pracy awaryjnej o autonomii 1h. Oświetlenie to będzie się uruchamiać samoczynnie każdorazowo po zaniku napięcia zasilającego w obwodach oświetleniowych. W oprawach awaryjnych zastosowano akumulatory typu NiMH. Nie dopuszcza się zastosowania akumulato-rów NiCd. Oprawy ewakuacyjne powinny zapewniać równomierną luminancję na dwustronnej tablicy (odległość wzrokowa 22m wg PN EN1838). Natężenie oświetle-nia awaryjnego powinno spełniać następujące wymagania: - 1lx w osi drogi ewakua-cyjnej i 5lx przy urządzeniach p.poż: hydranty, gaśnice, przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Po zamontowaniu opraw należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. W pomieszczeniach biurowych, w pomieszczeniach socjalnych, strefach komunikacyj-nych, rozmieszczono gniazda wtykowe zwykłe; w zależności od przeznaczenia po-mieszczenia i konstrukcji ścian: podtynkowe IP20 i podtynkowe bryzgoszczelne IP44 w pobliżu umywalek oraz w pomieszczeniach zaplecza kuchennego. Przewidziane zestawy gniazd (gniazda data, uniwersalne oraz RJ45) zostały skonfigurowane w za-leżności od przeznaczenia danego pomieszczenia i zainstalowanych w nim urzą-dzeń elektrycznych. Na korytarzach przewiduje się montaż zestawów gniazd na cele WiFi. Poszczególne obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprą-dowymi oraz wyłącznikami nadprądowymi. Gniazda ogólnego przeznaczenia i zesta-wy komputerowe: gniazda 230V i węzły logiczne - montujemy w tynku. Rozmieszcze-nie gniazd ilustrują dołączone schematy. Instalacja zasilająca obwody wszystkich gniazd 230V/400V została zaprojektowana przewodami YDYżo 3x2,5 mm2 w podwój-nej izolacji na napięcie 750V. W pomieszczeniu jadali projektuje się rozmieszczenie złącz HDMI (w zestawach oraz w szafie AV). Długość kabla HDMI przyłączonego do poszczególnych złącz nie powinna przekraczać 15m. W przypadku przekroczenia wspomnianej długości zastosować odpowiedni układ wzmacniający sygnał. Przyciski sterujące przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu zostały zaprojektowane przy wej-ściach do budynku. Uruchomienie przycisku sterującego PWP – poprzez zbicie szyb-ki – wyłącza napięcie w projektowanym obiekcie odcinając napięcie z sieci energe-tycznej oraz paneli fotowoltaicznych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina do-pływ prądu do wszystkich obwodów i zostanie umieszczony w złączu kablowym na zewnętrznej ścianie budynku (odcięcie napięcia z sieci elektroenergetycznej) oraz w rozdzielnicy na dachu (odcięcie napięcia od paneli fotowoltaicznych). Elementem wykonawczym przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie aparat elektryczny typu rozłącznik, wyposażony w cewkę wzrostową, sterowaną ręcznym przyciskiem uru-chamiającym (przycisk sterującym PWP), instalowany w pobliżu głównego wejścia do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi wejściowych) lub strefy pożarowej którą obsługu-je. Sterowanie cewką wzrostową aparatu elektrycznego stanowiącego element wyko-nawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy realizować w układzie z auto-matycznym przełącznikiem faz zasilających. Przycisk sterujący aparatem elektryczny PWP należy połączyć kablem w klasie PH90 plus system mocować wg rozwiązań systemowych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi spełniać wymagania normy N SEP-E-005. Dla obiektu projektuje się lokalizację Punktu Dystrybucyjnego T-S w po-mieszczeniu technicznym. Do szafy T-S zostanie wprowadzone wymagane okablo-wanie łączące z istniejącym punktem dystrybucyjnym w budynku szkoły. Połączenie to należy wykonać poza godzinami działania szkoły oraz doprowadzić ściany, podło-gi, sufity do stanu sprzed remontu. Dodatkowo projektuje się Lokalny Punkt Dystrybu-cyjny AV w pomieszczeniu jadalni. Połączenie między dwoma szafami należy jako światłowodowe w postaci kabla ośmiowłóknowego zakończonego końcówkami LC duplex podłączonymi do kaset światłowodowych. System okablowania strukturalnego projektowany jest w układzie gwiazdy wielokrotnej. Maksymalna długość okablowania poziomego w odcinku pomiędzy Węzłem Logicznym a Punktami Dystrybucyjnymi nie może przekraczać 90m. Sieć zaprojektowana została w technologii ekranowanej. Za-projektowany system zapewnia możliwość zdefiniowania Punktu Logicznego do od-rębnych zadań np. przyłączenie stacji roboczej, terminala komputerowego, telefonu analogowego lub voip, drukarki sieciowej. Wszystkie kable należy oznaczyć na obu końcach w sposób trwały zapewniający jednoznaczną identyfikację. Kategoria oka-blowania: U/FTP kat. 6. Dla obiektu przewidziano system CCTV. Zakres monitoringu obejmuje strefy wejść oraz strefę jadalni zgodnie z rozmieszczeniem kamer na rysun-kach. Transmisja sygnałów wizji do poziomu rejestratora odbywać się będzie kablem U/FTP kat. 6. Na potrzeby CCTV przewiduje się montaż zasilacza bezprzerwowego UPS podtrzymującego pracę systemu CCTV przez min. 2h. Zasilacz UPS wyposażo-ny w awaryjny wyłącznik EPO. Projektowany system nagłośnieniowy jadalni będzie składał się z: Procesora wielozdaniowego PW01 wraz ze sterownikiem ściennym; SS01. Zestawu 6 mikrofonów bezprzewodowych z nadajnikami typu „handheld”; BP01-06. Odtwarzacza CD/SD/USB/BT z wbudowanym tunerem FM; CD01. Wzmac-niacza mocy; WM01. Zestawów głośnikowych szerokopasmowych; ZG01-ZG18. 2 przyłączy sygnałowych; PS01, PS02. Dodatkowo system zostanie uzupełniony o 2 konwertery stereo-mono z symetryzatorem oraz regulacją tłumienia. System sygnali-zacji włamania i napadu swoim zakresem będzie obejmował całą kondygnację objętą zakresem opracowania. Projektuje się rozmieszczenie trzech manipulatorów alarmu: po jednym w komunikacji przy drzwiach wejściowych oraz jeden w komunikacji przy wejściu do pomieszczenia jadalni. Planuje się zastosowanie w pełni programowalnej centrali. Pozwoli to na możliwość dowolnej konfiguracji stref alarmowych, nie tylko przy tworzeniu sytemu ale także podczas jego eksploatacji. Sygnał alarmu (cichego) będzie przekazywany za pomocą modułu GSM/GPRS do wskazanych osób. W przy-padku zaniku zasilania sieciowego przewidziano zasilanie akumulatorowe pozwala-jące na prace systemu przez 24h oraz alarmowanie przez 15min. Centrala SSWiN będzie zasilona z wydzielonego obwodu zasilania 230V 50Hz. Instalację SSWiN na-leży przyłączyć do istniejącego systemu budynkowego. System instalacji wideodomo-fonowej przewiduje się w oparciu o cyfrowy system domofonowy komunikujący się po przewodzie koncentrycznym lub po parze żył (skrętce). Dla budynku projektuje się system wideodomofonowy. System składa się z: Stacji wewnętrznej wideo z koloro-wym wyświetlaczem, stacji zewnętrznej aluminium, kamery i modułu audio z przyci-skiem, zasilacza mini systemu. Przejście z układu sieciowego TN-C na TN-S następu-je na poziomie rozdzielnicy głównej R-G. Wszystkie obudowy wentylatorów, kanałów wentylacyjnych, korytek kablowych, instalacji CO należy podłączyć do głównej szyny wyrównawczej wyposażonej w zaciski przyłączeniowe dla płaskownika 4x30mm. Szyna jest zainstalowana w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. Głów-ną szynę wyrównawczą należy połączyć z uziomem. Ru < 10Ω. Wszystkie urządzenia zlokalizowane na dachu i wnikające do wnętrza budynku należy uziemić do instalacji połączeń wyrównawczych. Zabrania się podłączania ich do instalacji odgromowej. Dla potrzeb uziemienia szafy teletechnicznej T-S zastosować linkę uziemiającą LgY 16 mm2. W pomieszczeniach technicznych, sanitarnych oraz pomieszczeniach za-plecza kuchennego wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe łącząc przewo-dem DY 4 mm2 metalowe rury instalacji wody, c.o., kanały wentylacyjne i brodziki z szynami wyrównawczymi MSW i następnie z główną szyną wyrównawczą. Na dachu należy rozmieścić maszty odgromowe do zabezpieczenia ażurowej konstrukcji stalo-wej oraz wszystkich urządzeń i elementów o wysokości powyżej 70cm (w tym paneli fotowoltaicznych). Rozmieszczenie poszczególnych masztów oraz ich wysokości zgodnie z instalacją odgromową w części graficznej opracowania. Do masztów od-gromowych należy przyłączyć przewody odgromowe izolowane wysokonapięciowe i prowadzić je po dachu budynku na fabrycznych uchwytach dystansowych do ścian zewnętrznych. Pod dachem należy dokonać przejścia z przewodu izolowanego wy-sokonapięciowego na drut stalowy ocynkowany FeZn o średnicy fi 8mm. Tak wyko-nane zwody pionowe należy prowadzić w rurach osłonowych w ociepleniu elewacji i przyłączyć do instalacji uziemiającej za pośrednictwem złącz kontrolno-pomiarowych. Odległość między zwodami pionowymi nie powinna przekraczać 15m. Po krawę-dziach dachu nad pomieszczeniem jadalni oraz przyległymi do niej pomieszczeniami sanitarnymi i korytarzem należy poprowadzić drut stalowy ocynkowany FeZn o śred-nicy fi 8mm. Następnie przewodami odprowadzającymi (wykonanymi z tego samego materiału) należy przyłączyć instalację odgromową do instalacji uziemiającej. Sposób prowadzenia zwodów pionowych tak jak powyżej. Projektowaną instalację odgromo-wą należy przyłączyć do istniejącej instalacji odgromowej. W celu zapewnienia wła-ściwej rezystancji uziemienia dla dobudowywanych pomieszczeń należy wykonać sztuczny uziom fundamentowy zgodnie z normami PN-EN 62305-1:2011; PN-EN 62305-3:2011 i PN-EN 62561-2:2012. Jako materiał na uziom fundamentowy należy wykorzystać płaskownik ocynkowany FeZn 30x4 i prowadzić go w zbrojeniu funda-mentu po obrysie budynku oraz tworząc kratownicę przy zachowaniu oka kraty o wy-miarach nie większych niż 15x15m. Bednarkę należy układać dłuższym bokiem pio-nowo („na sztorc”), co sprzyja dobremu przyleganiu betonu. Dopuszcza się ułożenie płaskownika dłuższym bokiem poziomo („na płask”) o ile ułatwi to mocowanie go do zbrojenia. Płaskowniki uziomowe należy łączyć ze sobą przez spawanie, a spawy zabezpieczyć przed korozją taśmą denso. Uziom fundamentowy należy mocować do zbrojenia fundamentów w odstępach co dwa metry. Łączenie płaskownika ocynko-wanego z prętami zbrojeniowymi należy wykonywać za pomocą odpowiednio ozna-kowanych, przeznaczonych do pracy w betonie zacisków gwintowych bądź połączeń spawanych. Przy przejściach bednarki przez dylatacje należy stosować złącza/mostki kompensacyjne mające na celu redukcję drgań i naprężeń pojawiających się między elementami nośnymi, między którymi występuje szczelina dylatacyjna. Dopuszcza się również stosowanie połączeń giętkich nie zmniejszających przekroju stosowanego przewodnika. Od sztucznego uziomu fundamentowego należy wyprowadzić stalowe marki do podłączenia: z główną szyną wyrównawczą w pomieszczeniu technicznym (z płaskownika 50x4 mm), szyną w rozdzielnicy głównej R-G (z płaskownika 50x4 mm), szafki gazowej (z płaskownika 30x4 mm). Dodatkowo, ze sztucznego uziomu fundamentowego należy wyprowadzić dodatkowe szyny uziomowe tak, aby możliwe było łatwe wykonanie podłączenia metalowych części przewodzących w budynku. Dla modernizowanej części budynku przewiduje się wykonanie uziomu otokowego. Ze względu na łączenie dwóch uziomów: fundamentowego z otokowym do wykona-nia uziomu otokowego należy wykorzystać taśmę uziemiającą ze stali nierdzewnej 30x3,5mm i prowadzić ją w wykopie na głębokości nie mniejszej niż 1m w zalecanej odległości 1m od budynku. Ułożony uziom w wykopie należy zasypać gruntem. Uziomu nie powinno zasypywać się piaskiem. Nie zaleca się układać uziomu pod warstwami gleby nieprzepuszczającymi wody, a także w pobliżu elementów, które powodują wysychanie gruntu (tj. rurociągi transportujące gorące czynniki). W trakcie wykonywania robót dokonać pomiaru rezystancji projektowanego uziomu z wpisem do dziennika budowy. Rezystancja uziomu winna spełniać warunek: Ru<10 Ohm. W przypadku problemów z uzyskaniem powyższych wartości rezystancji uziemienia fundamentowego należy wykonać dodatkowe uziomy szpilkowe łączone płaskowni-kiem ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się również zastosowanie dodatkowego uzio-mu otokowego w odstępie 3m od projektowanego. Dodatkowy otok należy układać w wykopie na głębokości nie mniejszej niż 1m. Projektowaną instalację uziemiającą na-leży przyłączyć do istniejącej. Przed zabetonowaniem oraz zakopaniem instalacji uziemienia należy sprawdzić prawidłowość ułożenia płaskownika, wszelkie jego po-łączenia, wyprowadzenia przewodów odprowadzających oraz ciągłość galwaniczną całej instalacji. Wymienione prace kontrolne należy zatwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, ustanowionymi normami przedmiotowymi. UWAGA: Prace będą prowadzone na terenie na którym pozostały fundamenty projek-towanej szkoły z lat 60 XX w., 2. Strony zamierzają regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie odbywać narady koordynacyjno-techniczne. Narady będą odbywać się na terenie budowy, w biurze Wykonawcy, o ile Zamawiający nie zdecyduje inaczej. Spotkaniom będzie przewodni-czył przedstawiciel Zamawiającego, który sporządzał będzie protokół i przedstawiał uczestnikom spotkania bezpośrednio po jego zakończeniu. Ze strony wykonawcy w spotkaniach muszą brać udział kierownicy robót. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, na prowadzenie spotkań poświęconych prowadzeniu robót i wyposażenie w sprzęt umożliwiający prowadzenie spotkań dla minimum 10 osób i zapoznawania się z do-kumentami. 3. Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres rzeczowy robót wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz roboty które wynikają z wiedzy technicznej. 4. Dokumentacja może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy P.z.p. dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy P.z.p. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. Zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru; 2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ; 3) użyte materiały określone w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być w I gatunku jakościowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną. 4) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami. Dokumenty powyższe Wykonawca, któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym zadania. 5) Każdorazowo przed wbudowaniem materiałów lub montażem urządzeń Wykonaw-ca będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji Inwestora, Inspektora nadzoru in-westorskiego a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego autora projektu na ich zastosowanie, pod rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru częściowego i końcowego. Potwierdzeniem akceptacji jest karta materiałowa. (wzór kary materiałowej – załącznik nr 4 do umowy). Kartę materiałową wypełnioną przez kierownika budowy i podpisaną przez inspektora nadzoru i ewentualnie przez autora projektu, kierownik budowy dostarcza Inwestorowi w terminie trzech dni roboczych przed dniem dostawy materiału lub urządzenia na teren budowy. 6) Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do wstrzymania prac w przypadku naruszenia postanowień umowy. Koszty związane ze wstrzymaniem prac ponosić będzie Wykonawca. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) zaleca się zapoznanie z miejscem wykonania robót i sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia (wszelkie koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej obiektu i terenu przyszłych robót ponosi Wykonawca), 2) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 3) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświad-czone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązują-cymi przepisami prawa. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas pro-wadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynno-ści geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas wy-konywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zatrudnione przez niego osoby oraz podwykonawców, 6) Wykonawca określi telefony kontaktowe, nr faksów i adresy mailowe oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówie-nia, 7) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9) Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy podwykonawczej przedłoży ją zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu, 10) Zabrania się zatrudniania przez Wykonawcę podwykonawców oraz dalszego podzlecania robót przez podwykonawców dalszym podwykonawcom bez uzyskania akceptacji Zamawiającego. 11) Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 8. Wymagania dotyczące gwarancji: 1) Wykonawca obejmie gwarancją całość wykonanych prac na okres wskazany w druku oferty. Przez całość przedmiotu umowy Zamawiający rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia oraz wszystkie dostarczone i uruchomione urządzenia, 2) Udzielona prze Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawcą, 3) Termin obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego odbioru całości zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie kosztorysów ofertowych do oferty w wersji edyto-walnej (płyta CD) Brak dołączonych kosztorysów lub braki pozycji, błędy w wycenie ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie będą podstawą do odrzuce-nia oferty. Wykonawca który zostanie wybrany do realizacji zadania będzie miał ob-owiązek opracowania kosztorysu ofertowego, który jest obligatoryjnym załącznikiem do umowy. Zamawiający informuję, że w 2019r. może przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto 2 000 000,00zł (dwa miliony)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 100 000,00 złotych (słownie sto tysięcy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać́ w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach