Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Rębków gm. Garwolin.

Powiat Garwoliński ogłasza przetarg

 • Adres: 08-400 Garwolin, Mazowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 68 43 010, , fax. 25 68 43 010
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Garwoliński
  Mazowiecka 26
  08-400 Garwolin, woj. mazowieckie
  tel. 25 68 43 010, , fax. 25 68 43 010
  REGON: 71158668500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-starostwo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Rębków gm. Garwolin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 1. Szczegółowa analiza dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej znajdująca się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i określenie na podstawie tej analizy przydatności poszczególnych operatów do prac modernizacyjnych. 2. Analiza osnowy powstałej przy zakładaniu ewidencji gruntów i budynków oraz odszukanie w terenie punktów tej osnowy w celu jej wykorzystania do ustalenia granic działek. 3. Ustalenie i pomiar w terenie granic zewnętrznych obrębu ewidencyjnego Rębków, w tym ustalenie i pomiar punktów granicznych należących do działek położonych w obrębach ewidencyjnych sąsiadujących z Rębkowem. Sporządzenie protokołu ustalenia granic. Punktom granicznym na granicy obrębu i gminy należy nadać oznaczenia zgodnie z wykazem identyfikatorów obiektów bazy danych ewidencyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do „rozporządzenia z 2001r”. Obręb Rębków graniczy z obrębami: m. Garwolin (granica ustalona) Czyszkówek (granica ustalona), Parcele Rębków (granica ustalona), Stoczek, Ewelin, Wola Rębkowska. 4. Ustalenie i pomiar w terenie wszystkich, dotychczas nie ustalonych, granic działek położonych na terenie wsi Rębków, spisanie „protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych”. Wzór protokołu znajduje się w „rozporządzeniu z 2001r”. Na terenie wsi Rębków jest około 6200 punktów granicznych działek. Szacuje się, że około 40% tych punktów jest ustalonych i pomierzonych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi Rębków gm. Garwolin oraz mapa przeglądowa w skali 1:10 000. 6. Uwaga: Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy, wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 2. Wymagania o których mowa w art.29 ust.3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące niżej wymienione czynności zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2014 r poz.1502 z późn. zm.); a) prace kameralne, z wyłączeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów; b) prace polowe związane z ustaleniem i pomiarem granic działek ewidencyjnych; w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia). 2) Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia. 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone w ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcą osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia; a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 5) W przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu w terminie określonym w wezwaniu o którym mowa w ppkt 4, dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcą osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone §6 ust. 1 lit. j istotnych postanowień umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 3 ust. 1 pkt 2) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający musi dysponować pełną informacją o tym, że potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać wstępnej ocenie, dlatego konieczne jest złożenie przez wykonawcę wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego. 3. Zamawiający żąda od wykonawcy, (którego oferta będzie najwyżej oceniona), który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1,3,4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach