Przetargi.pl
Rewitalizacja alejek parkowych wraz z odtworzeniem historycznego układu nawierzchni zabytkowego ogrodu w otoczeniu Pałacu Myślewickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-460 Warszawa, Agrykola
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 50 60 024, +48 22 50 60 109 , fax. +48 22 50 60 174
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
  Agrykola 1
  00-460 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 50 60 024, +48 22 50 60 109, fax. +48 22 50 60 174
  REGON: 36911114000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lazienki-krolewskie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja alejek parkowych wraz z odtworzeniem historycznego układu nawierzchni zabytkowego ogrodu w otoczeniu Pałacu Myślewickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac remontowych alejek parkowych wraz z odtworzeniem historycznego układu nawierzchni zabytkowego ogrodu w otoczeniu Pałacu Myślewickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Dokumentacja techniczna, stanowiąca Załączniki nr 6a-6 g do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Teren ogrodu, na którym będą prowadzone prace remontowe wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem rej A-2/1 decyzją z dnia 1 lipca 1965 r. i w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia zabezpieczenia terenu parku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roboty będą prowadzone w ogólnodostępnym dla zwiedzających parku wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podrozdziale VIb ust. 1 pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach