Przetargi.pl
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej C65 B3 PU/RC w ilości 100 ton

Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu z siedzibą w Odrzywołku ogłasza przetarg

 • Adres: 05-622 Belsk Duży, Odrzywołek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 661 02 62 , fax. 0-48 6646465
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu z siedzibą w Odrzywołku
  Odrzywołek
  05-622 Belsk Duży, woj. mazowieckie
  tel. 48 661 02 62, fax. 0-48 6646465
  REGON: 67023088200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgrojec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej C65 B3 PU/RC w ilości 100 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Grójeckiego w ilości 100,00 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana ilość emulsji asfaltowej jest ilością szacunkową, służącą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zmawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie w przypadku realizacji dostawy w wielkości mniejszej od podanej w formularzu oferty. Wymagania jakościowe: Emulsja powinna spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 13808:2010 . Kationowa szybko rozpadowa emulsja asfaltowa C65 B3 PU/RC o zawartości asfaltu 65% będąca przedmiotem zamówienia musi: - być przeznaczona do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych - powinna posiadać aktualny Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzający, że materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (Wymagania techniczne- załącznik nr 8) Wymagania zamawiającego dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) emulsja asfaltowa dostarczana będzie każdorazowo na telefoniczne żądanie Zamawiającego; 2) ilość jednorazowej dostawy emulsji asfaltowej wynosić będzie od 10,00 do 15,0 Mg; 3) do każdej odebranej partii zamówienia musi być dołączona deklaracja zgodności CE 4) emulsja asfaltowa będzie dostarczana na koszt Wykonawcy do bazy sprzętowo-transportowej Zamawiającego - Obwód Drogowy w Odrzywołku adres: Odrzywołek 8 a 05-622 Belsk Duży 5) Wykonawca przy użyciu własnej pompy przepompuje emulsję do zbiorników Zamawiającego 6) Wykonawca dostarczy zamówioną partię towaru w uzgodnionym terminie od dnia zgłoszenia zapotrzebowania; 7) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru; 8) w przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości w terminie 2 dni roboczych W przypadku zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości emulsji w stosunku do ilości szacunkowych Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z zapisami SIWZ pkt.: 9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) 9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. 2016 poz.359 ze zm.) 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Grójcu ; ul. Jatkowa 3 : Nr konta 22 9128 0002 2001 0013 9393 0004 z dopiskiem: wadium na zadanie: dostawa emulsji Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 9.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 9.5 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 9.6 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SIWZ dotyczącymi grup kapitałowych 6.13 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.14 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.13, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach