Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątkowe Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OF/14/13

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-898 Warszawa, Al. Solidarności 127
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4407183 , fax. 022 4405042
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Warszawie
  Al. Solidarności 127 127
  00-898 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4407183, fax. 022 4405042
  REGON: 00032469400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątkowe Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OF/14/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Struktura zamawiającego 1)Zamawiającym jest Sąd Okręgowy w Warszawie przy al. Solidarności 127 w Warszawie. Podstawą prawną działalności Sądu Okręgowego w Warszawie jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). 2)Sąd Okręgowy w Warszawie jest sądem powszechnym wykonującym zadania władzy sądowniczej, polegające na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przez sędziów. Nadzór nad działalnością sądów w zakresie orzekania sprawuje Sąd Najwyższy. 3)Sąd Okręgowy w Warszawie wykonuje ponadto działalność administracyjną mającą na celu zapewnienie Sądowi odpowiednich warunków wykonywania zadań, polegających na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz zadań z zakresu ochrony prawnej. Działalność administracyjna Sądu Okręgowego należy do jego organów oraz do urzędników. Organami Sądu Okręgowego w Warszawie są: Prezes Sądu oraz Kolegium Sądu Okręgowego, a w zakresie finansowym i gospodarczym - Dyrektor Sądu Okręgowego. Czynności z zakresu działalności administracyjnej należą także do sędziów. 4)Budynki, w których znajdują się jednostki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie oraz siedziby Sądów Rejonowych i innych jednostek organizacyjnych znajdują się w zarządzie i administracji Sądu Okręgowego na podstawie aktów własności, aktów przekazania w użytkowanie przez jednostkę nadrzędną, porozumień, umów najmu i dzierżawy i mogą stanowić inwestycje w obcym środku trwałym. 2. Przedmiot zamówienia 1)Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątkowe Sądu Okręgowego w Warszawie. 2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym zakresem pokrycia ubezpieczeniowego, który musi zostać uwzględniony w ofercie, stanowi Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3)Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4)Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie, czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom i w jakim zakresie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665121003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 5 kwietnia 2013 r. do godz. 10:00 Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie z postępowania. 3) Wadium ustala się w wysokości 11.250,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00.100). 4) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6) Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie BGK nr konta 14 1130 1062 0000 0575 4190 0001 z adnotacją Wadium - ZP.OF.14.13 Ubezpieczenie majątkowe Sądu Okręgowego w Warszawie. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego. 7) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacją) oferty np. umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją Wadium - ZP.OF.14.13 Ubezpieczenie majątkowe Sądu Okręgowego w Warszawie. W przypadku składania przez Wykonawców ofert wspólnych wadium powinno wskazywać wszystkich wykonawców składających ofertę. Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Okręgowego w Warszawie, w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątkowe Sądu Okręgowego w Warszawie, postępowanie nr ZP.OF.14.13. 8) Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warszawa.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach