Przetargi.pl
DOSTAWA POSPÓŁKI ŻWIROWEJ DROGOWEJ NA REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO

Gmina Andrzejewo ogłasza przetarg

 • Adres: 07-305 Andrzejewo, ul. Warszawska 36A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 086 2717003 , fax. 086 2717120
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrzejewo
  ul. Warszawska 36A 36A
  07-305 Andrzejewo, woj. mazowieckie
  tel. 086 2717003, fax. 086 2717120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrzejewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA POSPÓŁKI ŻWIROWEJ DROGOWEJ NA REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pospółki żwirowej drogowej, kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.andrzejewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach