Przetargi.pl
DOSTAWA LUNET OBSERWACYJNYCH, PROJEKTORÓW MULTIMEDIALNYCH ORAZ APARATU FOTOGRAFICZNEGO

Jednostka Wojskowa 4226 ogłasza przetarg

 • Adres: 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6815 030 , fax. 22 6815 093
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4226
  ul. Marsa 110 110
  04-470 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6815 030, fax. 22 6815 093
  REGON: 14266590400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podsektor Rządowy - Jednostka Budżetowa/Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA LUNET OBSERWACYJNYCH, PROJEKTORÓW MULTIMEDIALNYCH ORAZ APARATU FOTOGRAFICZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: Luneta obserwacyjna - 24 kpl, Zadanie nr 2: Projektor multimedialny PR 1 - 2 szt., Zadanie nr 3: Projektor multimedialny PR 2 - 2 szt., Zadanie nr 4: Projektor multimedialny PR 2 - 2 szt., Zadanie nr 5:Aparat fotograficzny cyfrowy - 1 szt.,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.2rblog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach