Przetargi.pl
Dostawa prześwietlarki rentgenowskiej do kontroli przesyłek pocztowych i innych przedmiotów.

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 653 28 20 , fax. 22 653 25 40
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
  ul. Świętokrzyska 11/21 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 653 28 20, fax. 22 653 25 40
  REGON: 00000222300019
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nbp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa prześwietlarki rentgenowskiej do kontroli przesyłek pocztowych i innych przedmiotów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie prześwietlarki rentgenowskiej do prześwietlania (kontroli) przesyłek pocztowych i innych przedmiotów wraz z wyposażeniem dodatkowym. W skład wyposażenia dodatkowego wchodzi: - stół rolkowy o długości ok. 0.5 m, dołączony na wyjściu taśmociągu, - walizka testowa Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla ok. 15 osób - pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i diagnostyki Urządzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385810001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nbp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach