Przetargi.pl
Realizacja warsztatów umiejętności społecznych dla uczestników projektu Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4784111 , fax. 022 4784101
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
  Plac Czerwca 1976 r. Nr 1
  02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4784111, fax. 022 4784101
  REGON: 01022700320000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-ursus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja warsztatów umiejętności społecznych dla uczestników projektu Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów z zakresu: profilaktyki zdrowotnej, zarządzania budżetem, kompetencji rodzicielskich i aktywnego poszukiwania pracy. Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczesnego prowadzenia zajęć dla 3 grup (tj. dysponuje trzema salami), jednak zastrzega, że jeden i ten sam trener prowadzi warsztat dla danej grupy. Warsztat Nr 1 Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla 51 osób mężczyzn i kobiet - uczestników projektu Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia. Warsztat Nr 2 Warsztaty z zakresu zarządzania budżetem dla 51 osób mężczyzn i kobiet - uczestników projektu Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia. Warsztat Nr 3 Warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich dla 28 osób mężczyzn i kobiet - uczestników projektu Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia. Warsztat Nr 4 Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 24 osób mężczyzn i kobiet - uczestników projektu Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-ursus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach